Ondersteuning van Nederlandse organisaties actief bij de in situ en on-farm instandhouding van zeldzame landbouwhuisdierrassen (WOT-03-003-048)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het doel van dit project is het ontwikkelen van alternatieve fokkerij strategieën en –methoden voor het behoud van de genetische diversiteit en duurzame ontwikkeling van zeldzame rassen. In 2014 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • De status van alle rassen zal geactualiseerd worden in het landenrapport over Animal Genetic Resources ten behoeve van de FAO.
  • Er worden fokprogramma’s uitgewerkt en geïmplementeerd voor Friese Roodbonten, Blaarkoppen en Fries-Zeeuwse melkschapen.
  • Er komt een inteeltprogramma beschikbaar op de website van het CGN waarmee rasverenigingen zelf een fokstrategie kunnen bepalen.
  • Verzoeken van stamboeken en rasverenigingen om analyse van hun ras worden zo mogelijk opgepakt.

Er worden twee themadagen georganiseerd: één over het gebruik van inteeltmodellen en één over fokprogramma’s voor melkgeiten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1031/12/14

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.