NVK Natuur als basis (WOT-04-011-034.60, WOT-04-011-034.56)

Project: LNV project

Project Details

Description

In 2020 is een tussenrapportage van de Natuurverkenning 2050 uitgebracht. Ten behoeve van deze verkenning wordt momenteel een derde scenario ontwikkeld en ruimtelijk uitgewerkt waarin natuur wordt verbonden met andere maatschappelijke opgaven. Daarnaast wordt de impact van het geschetste toekomstbeeld in het scenario op natuurdoelen geanalyseerd. De resultaten van dit scenario worden door PBL niet zelfstandig uitgebracht, maar geïntegreerd in de landbouw-natuurverkenning en de Ruimteverkenning - Nederland Later 2.0. Het PBL wil op deze wijze een bijdrage leveren aan het traject ‘naar een Agenda Natuur-inclusief’ en een verbinding leggen tussen toekomstig natuurbeleid en andere ruimtelijke en landbouwopgaven.

Het hier geformuleerde project heeft tot doel om het derde scenario van de Natuurverkenning 2050 verder te ontwikkelen, ruimtelijk uit te werken, te analyseren, valideren en borgen in een achtergrondrapportage.

 

In 2020 is een tussenrapportage van de Natuurverkenning 2020-2050 uitgebracht. Ten behoeve van deze verkenning wordt momenteel een derde scenario ontwikkeld en ruimtelijk uitgewerkt waarin natuur wordt verbonden met andere maatschappelijke opgaven. Daarnaast wordt de impact van het geschetste toekomstbeeld in het scenario op natuurdoelen geanalyseerd.

 

Het hoofddoel van dit WOT project in 2021 is om het derde scenario (‘Breder Doelbereik’) verder uit te werken en te onderbouwen (verhalend, beeldend en kwantitatief) zodat het ook daadwerkelijk ingezet kan worden als een ‘nieuw natuurverhaal’ in de strategische discussie over de toekomst van natuurbeheer en natuurbeleid in Nederland.

Bij de verdere uitwerking en onderbouwing van dit scenario / natuurverhaal wordt nadrukkelijk de dialoog en samenwerking gezocht met andere betrokken maatschappelijke partijen.

Het scenario Breder Doelbereik is gebaseerd op een aantal concepten en ontwikkelingen in het (inter)nationale discourse over de relatie tussen mens en natuur. Mede onder druk van een aantal grote maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen (klimaat, stikstof, biodiversiteit, voedsel) groeit het besef dat het niet volstaat om natuurbescherming en natuurbehoud alleen op bepaalde plekken of soorten te richten (Natuurnetwerk Nederland /  VHR) en/of specifieke diensten van de natuur te benutten (ecosysteemdiensten) maar dat het cruciaal is om het menselijk handelen in zijn algemeenheid meer in lijn te brengen met natuurlijke hulpbronnen en processen.

Een dergelijk sociaal-ecologisch ‘systeemperspectief’ is gebaseerd op de erkenning dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in een dynamische, wederkerige relatie. Hieruit volgt de noodzaak om menselijke en natuurlijke ontwikkeling ook op een structurele manier met elkaar in balans te brengen. Dit perspectief vormt het vertrekpunt voor de verkenning van een nieuwe natuurverhaal waarbij o.a. wordt aangesloten op actueel gedachtegoed ten aanzien van o.a. ‘de Weddingcake’ (Sustainable Development Goals), Safe Operating Space en Resilience Thinking (Stockholm Resilience Centre).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.