NVK Natuur als basis (WOT-04-011-034.60, WOT-04-011-034.56)

Project: EZproject

Project Details

Description

In de Wet natuurbescherming staat oa. dat:
Het Planbureau voor de Leefomgeving eenmaal in de vier jaar aan de Minister een wetenschappelijk rapport uitbrengt, waarin de toestand en de verwachte ontwikkelingen ten aanzien van natuur, bos en landschap worden beschreven (art. 1.9).

Deze rapportage staat bekend onder de naam Natuurverkenning en is onderdeel van de Wettelijke Onderzoekstaken (WOt). De volgende Natuurverkenning is voorzien voor 2020/2021. Eind 2017 zijn de eerste voorbereidingen voor de Natuurverkenning gestart onder de noemer scopingstudie methoden en scenarios. In 2018 en 2019 is deze (voor)verkenning gecontinueerd onder de noemer Natuur als Basis (zie hiervoor oa. WOT-interne notitie 201, WOT-interne notitie 202, WOT-technical report 131 en WOT-interne notitie (2019)....).
Dit traject in de periode 2017 -2019 heeft geresulteerd in een groot aantal activiteiten en de keuze voor de ontwikkeling van een nieuw natuurverhaal als één van de scenario kijkrichtingen binnen de Natuurverkenning.

Het hoofddoel van dit WOT project in 2020 is om dit scenario (Breder Doelbereik) verder uit te werken en te onderbouwen (verhalend, beeldend en kwantitatief) zodat het ook daadwerkelijk ingezet kan worden als een nieuw natuurverhaal in de strategische discussie over de toekomst van natuurbeheer en natuurbeleid in Nederland.

Bij de verdere uitwerking en onderbouwing van dit scenario / natuurverhaal wordt nadrukkelijk de dialoog en samenwerking gezocht met andere betrokken maatschappelijke partijen.

Het scenario Breder Doelbereik is gebaseerd op een aantal concepten en ontwikkelingen in het (inter)nationale discourse over de relatie tussen mens en natuur. Mede onder druk van een aantal grote maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen (klimaat, stikstof, biodiversiteit, voedsel) groeit het besef dat het niet volstaat om natuurbescherming en natuurbehoud alleen op bepaalde plekken of soorten te richten (Natuurnetwerk Nederland /  VHR) en/of specifieke diensten van de natuur te benutten (ecosysteemdiensten) maar dat het cruciaal is om het menselijk handelen in zijn algemeenheid meer in lijn te brengen met natuurlijke hulpbronnen en processen.

Een dergelijk sociaal-ecologisch systeemperspectief is gebaseerd op de erkenning dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in een dynamische, wederkerige relatie. Hieruit volgt de noodzaak om menselijke en natuurlijke ontwikkeling ook op een structurele manier met elkaar in balans te brengen. Dit perspectief vormt het vertrekpunt voor de verkenning van een nieuwe natuurverhaal waarbij oa. wordt aangesloten op actueel gedachtegoed ten aanzien van oa. de Weddincake (Sustainable Development Goals), Safe Operating Space en Resilience Thinking (Stockholm Resilience Institute).

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/21