NVK - Bedrijvigheid en natuur in gebiedsprocessen (WOT-04-011-034.06)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het Nederlandse natuurbeleid is momenteel toe aan een herziening. De wens vanuit de overheid is om het natuurbeleid te vermaatschappelijken, waarbij de overheid taken overdraagt aan de gemeenschap,zowel burgers als bedrijven.

Recente verkenningen (oa. Balans van de Leefomgeving 2012) laten zien dat er weliswaar succesvolle lokale initiatieven zijn maar ook dat met name bedrijven zich lastig laten betrekken. Er is nog relatief weinig bekend over de de initiatieven van het bedrijfsleven in en met natuur en landschap. Andere kennishiaten zijn de betekenis van zulke initiatieven voor natuur en landschap – wat voor natuur levert het op? – en de manier waarop de overheid bij dergelijke initiatieven betrokken is. Dit onderzoek richt zich specifiek op de rol en betrokkenheid van bedrijven bij en met natuur en landschap.

Uiteindelijk is het streven om met dit onderzoek inzicht te genereren over de rol die bedrijven (kunnen) hebben in het beschermen van natuur en landschap spelen, om op basis daarvan lessen te trekken. Deze lessen kunnen bijdragen aan het lopende debat over het Nederlandse natuurbeleid en zou bij kunnen dragen aan een nieuwe natuurverkenning. Het WOT-PBL project “Bedrijvigheid en Natuur in Gebiedsontwikkeling” anticipeert alvast op deze ontwikkeling door in het tweede traject nieuwe partijen als bedrijven centraal te stellen en vanuit deze invalshoek te kijken naar de rol en betekenis van deze actoren voor de mogelijke symbiose, hoe die in de praktijk tot stand zou kunnen komen en uit zou kunnen werken.

Dit onderzoek zal enkele initiatieven van grote bedrijven gerelateerd aan natuur en landschap onder de loep nemen. Deze initiatieven interpreteren we vanuit de vier kijkrichtingen en vanuit verschillende governance stijlen De doelstelling is drieledig:

  1. de betrokkenheid van enkele grote bedrijven bij bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap achterhalen,
  2. kijken wat deze bedrijven daartoe doen en wat ze van andere partijen nodig hebben
  3. en nagaan tot wat voor natuur een dergelijke betrokkenheid uiteindelijk kan leiden.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/14