Nuffic AIO voor blootstelling (KB-37-002-002, KB-23-002-007)

Project: EZproject

Project Details

Description

De ontwikkelingen in nanotechnologie gaan snel. Door de unieke fysisch chemische eigenschappen van nanodeeltjes worden deze toegepast in diverse consumentenproducten, medicijnen en voeding. De toepassingen in voeding zijn divers, belangrijkrijke toepassingsvelden zijn het gebruik van nanodeeltjes als additief. Daarnaast kunnen ze gebruikt worden om de voedselzekerheid en veiligheid te vergroten door ze als scavengers van contaminanten te gebruiken. Met name in Afrika kan hieraan behoefte zijn (aandachtsveld van dit NUFFIC programma). Daarbij is het wel van groot belang de veiligheid van de nanodeeltjes zelf goed te kennen. Nanodeeltjes reageren met stoffen in hun omgeving, waardoor de fysisch chemische eigenschappen van de deeltjes anders worden. Juist bij de orale opname is dat erg waarschijnlijk gegeven de pH dynamiek en complexe samenstelling van verteringssappen in de humane maag en darm. Het is niet bekend welke van deze omgevingsfactoren bijdragen aan de in vitro (en in vivo) opname van nanodeeltjes.

Het doel van het NUFFIC project is om kennis te vergaren over de kritische factoren die de orale opname van nanodeeltjes bepalen. Daartoe zullen in vitro experimenten met systematisch gevarieerde maag en darm condities (in aan en afwezigheid van voedingsstoffen) worden uitgevoerd. De experimenteel bepaalde parameters zullen gebruikt worden voor kinetiek modellering. De resultaten kunnen uiteindelijk gebruikt worden voor het vaststellen van die eigenschappen van nanodeeltjes die verantwoordelijk zijn voor de orale opname snelheid van deze deeltjes. Deze kennis kan ingezet worden bij de ontwikkeling van veilige nanodeeltjes (Safe by design).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.