NK Duurzame teeltsystemen met LEDs (BO-53-004-032)

Project: EZproject

Project Details

Description

Er is nog maar zeer beperkte kennis over hoe verschillende lichtspectra op de meest efficiënte manier in de teelt gebruikt kunnen worden. Hierbij geldt zowel dat de effecten van spectrum op het gewas nog maar beperkt bekend zijn, maar ook dat er nog heel erg weinig bekend is over welke rol het lichtspectrum speelt in het beheersen van ziekten en plagen in het gewas. In dit project wordt kennis ontwikkeld om te komen tot duurzame teeltsystemen op basis van LED belichting. Duurzaam wordt hier uitgelegd als:

  1. Laag elektriciteitsgebruik. LEDs worden ingezet als een energie-efficiënte lichtbron, waarbij de verschillende lichtkleuren verschillen in efficiëntie.
  2. Effectieve lichtbenutting door het gewas. Verschillende lichtkleuren beïnvloeden groei, biomassaproductie, morfologie, lichtonderschepping en daarmee de efficiëntie van het lichtgebruik door het gewas. Omdat gewassen en rassen kunnen verschillen in hun reacties op lichtkleuren worden in dit onderzoek verschillende typen gewassen en meerdere rassen gebruikt.
  3. Gewasgezondheid. Een duurzaam teeltsysteem is een systeem met een gewas dat weerbaar is tegen ziektes en plagen, en waarin de inzet van natuurlijke vijanden effectief is.

 

Deze drie pijlers van een duurzaam systeem moeten begrepen worden (via onderliggende plantmetingen, metingen aan plantweerbaarheid, etc.) en vervolgens geintegreerd worden tot een systeem waarin de lichtspectra die beperkend zijn voor een van de drie pijlers weggehaald worden en er een systeem overblijft dat op alle vlakken goed tot uitstekend functioneert. Dan hebben we een duurzaam systeem ontwikkeld.

 

 

Om dit duurzame teeltsysteem te realiseren, wordt een reeks experimenten uitgevoerd, waarmee de volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:

  1. Wat is het meest geschikte lichtspectrum voor aubergine? (werkpakket 1)
  2. In hoeverre is het nodig of gewenst om op verschillende momenten van de dag verschillende spectra te gebruiken (dynamische lichtspectra)? (werkpakket 2)
  3. Wat zijn de effecten van de in WP 1 toegepaste LED spectra voor de plantweerbaarheid te-gen een reeks belangrijke ziekten en plagen? En is dit effect afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van het gewas? (Werkpakket 3A)
  4. Wat zijn de mogelijkheden voor het verbeteren van de plantweerbaarheid van tomaat, aubergine en chrysant? (Werkpakket 3B)
  5. Wat is zijn de directe effect van LED spectrum op de populatieopbouw en zoekactiviteit van biologische bestrijders? (Werkpakket 4)
  6. Hoe werkt licht op de plantprocessen die ten grondslag liggen aan gewasgroei en ontwikkeling en aan de weerbaarheid tegen verschillende soorten ziekten en plagen, en is dit snel te meten? (werkpakket 5)
  7. Wat is het meest geschikte (dynamische) spectrum voor een duurzaam teeltsysteem voor chrysant? (werkpakket 6)

 

In de experimenten worden de verschillende onderzoeksvragen over de werkpakketten heen geïntegreerd, om tot een zo duurzaam mogelijk teeltsysteem voor de 3 focusgewassen aubergine, tomaat en chrysant te komen. Tevens wordt zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt van kasruimte en arbeid door het combineren van experimenten over de verschillende werkpakketten heen. Om dit voorstel duidelijk te houden worden de experimenten per werkpakket beschreven, en wordt aangegeven met welke andere experimenten het desbetreffende experiment wordt gecombineerd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21