Netherlands Toxicogenomics Center (KB-15-003-016, KB-06-003-002)

  • Peijnenburg, Ad (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Alvorens stoffen op de markt worden geïntroduceerd moeten ze getest zijn op mogelijke toxiciteit. Dit gaat doorgaans gepaard met experimenten waarvoor veel dieren gebruikt worden. Het aantal testen dreigt de komende jaren zelfs explosief toe te nemen met name vanwege REACH. Daar staat tegenover de politieke druk (onder meer tot uiting komend in de 7th Amendment of the Cosmetics Directive) om het aantal dierproeven te verminderen. Bovendien is het vaak moeilijk om resultaten uit deze dierproeven te extrapoleren naar de mens en dit staat een goede risicobeoordeling in de weg. Derhalve is er een grote behoefte aan in vitro testen en alternatieven die beter voorspellend zijn m.b.t. het risico voor de mens dan de huidige testen. RIKILT werkt mee aan de ontwikkeling van deze alternatieven middels deelname in het Netherlands Toxicogenomics Centre (NTC; www.toxicogenomics.nl/). De doelstelling van het NTC is om alternatieven te ontwikkelen voor de huidige manier van gebruik van dieren in toxiciteitstesten. Daartoe wordt eerst  m.b.v. –omics technieken de mechanismen die ten grondslag liggen aan de toxiciteit van stoffen in kaart gebracht. Vervolgens worden op basis van deze informatie in vitro screens ontwikkeld die voorspellend zijn voor verschillende  typen toxiciteit .

StatusFinished
Effective start/end date1/01/0831/12/14

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.