Natuurambitie Grote Wateren Concreet in de Praktijk (BO-43-021.03-001, BO-11-018.01-005)

Project: LNV project

Project Details

Description

De kern van maatschappelijke opgave voor dit BO-programma staat omschreven in de Rijksnatuurvisie uit 2014, die inzet op een betere benutting van natuur, op ruimte voor natuurlijke dynamiek en op een grotere zeggenschap van en zelforganisatie van mensen. De Natuurambitie Grote Wateren (NAGW) bouwt voort op deze omslag van denken: er wordt gezocht naar de mogelijkheden tot de realisatie van, met name, extra natuurlijke dynamiek, waarbij gekeken wordt hoe dat gecombineerd kan worden met economisch medegebruik, zoals landbouw, visserij, scheepvaart en stedelijke ontwikkeling in en rondom de Rijkswateren. In de periode 2014-2019 is steeds duidelijker geworden dat de toekomst ook nog een resterende ecologische opgave kent voor de Rijkswateren. Hier speelt de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) op in en daar sluit het BO-NAGW op aan. Het BO-onderzoek beschouwt daarbij de Rivieren, De Zuidwestelijke Delta, Het IJsselmeergebied en de Waddenzee.  De volgende kernvragen staan centraal in het onderzoek:

  • Welke ecosysteem randvoorwaarden zijn essentieel en welke bandbreedtes zijn er in de 4 beschouwde gebieden?
  • Hoe is de wens tot meer natuurlijke dynamiek te combineren met Natura 2000 doelen?
  • Welke extra maatregelen zijn nodig, naast de reeds geplande maatregelen binnen Natura 2000 en KRW om te komen tot een veerkrachtig ecosysteem met extra dynamiek?
  • Waar ligt er synergie met economisch medegebruik bij het nemen van maatregelen om meer natuurlijke dynamiek te realiseren
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.