Natuurambitie Grote Wateren Concreet in de Praktijk (BO-43-021.03-001, BO-11-018.01-005)

Project: EZproject

Description

De Rijksnatuurvisie (2014) zet in op een betere benutting van natuur, op ruimte voor natuurlijke dynamiek en op een grotere zeggenschap van en zelforganisatie van mensen. De Natuurambitie Grote Wateren (NAGW) (2015) bouwt voort op deze omslag van denken. Tegelijkertijd stelt economisch medegebruik van de grote wateren ook grenzen aan ruimte voor natuurlijke dynamiek. In dit krachtenveld proberen vier LNV-gebiedenteams sinds 2016 in het Rivierengebied, de Zuidwestelijke Delta, het Waddengebied en het IJsselmeergebied met een netwerk aanpak het gedachtengoed van de NAGW in te bedden in de uitvoering van water- en natuurbeheer in de Rijkswateren zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), het Deltaprogramma, de Natura 2000 beheerplannen in de Rijkswateren en MIRT-projecten. In de periode 2014-2018 is steeds duidelijker geworden dat de toekomst ook nog een resterende ecologische opgave kent voor de Rijkswateren. De Programmatische Aanpak Ecologie Grote Wateren (PAEGW), gestart in 2018, vloeit hieruit voort en is in de kern gericht op de ambitie om in 2050 toekomstbestendige grote wateren te hebben met hoogwaardige natuur die goed samengaat met krachtige economie. Deze ambitie is door de ministers van I&W en LNV in maart 2018 richting de Tweede Kamer en in de media uitgesproken. De ambitie kent drie opgaven: (1) basis op orde (voldoende aan wettelijke verplichtingen voor KRW en VHR/Natura2000) (2) stabiel en samenhangend ecologisch netwerk en (3) ruimte bieden aan economische dynamiek. Daarnaast heeft het ministerie van LNV in haar visie Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden haar doelen voor het verbinden van landbouw en visserij met natuurdoelen aangescherpt en stelt zij ook de Rijksnatuurvisie en de Natuurambitie Grote Wateren nog volop van kracht zijn.

De kennisopgave die in dit meerjarig BO-onderzoek (2015-2020) centraal staan voor de vier beschouwde grote wateren zijn:

  • Welke ecosysteem randvoorwaarden zijn essentieel en welke bandbreedtes zijn er in de 4 beschouwde gebieden?
  • Hoe is de wens tot meer dynamiek te combineren met Natura 2000 doelen?
  • Welke extra maatregelen zijn nodig, naast de reeds geplande maatregelen binnen Natura 2000 en KRW om te komen tot een veerkrachtig ecosysteem met extra dynamiek?
  • Waar ligt er synergie met economisch medegebruik bij het nemen van maatregelen om meer natuurlijke dynamiek te realiseren?


Er zijn hiertoe in 2015-2018 diverse verkennende studies op nationaal en regionaal niveau uitgevoerd gericht op het in beeld brengen van ecologische opgaven en meekoppelkansen. Tevens zijn er in verschillende wateren ook veldexperimenten en meerjarige veldobservaties opgestart. In 2019 en 2020 wordt verder gewerkt langs deze tweesporen aanpak (beleidsonderzoek, gecombineerd met veldonderzoek) in combinatie met de rol van kennismakelaar. Omdat het meerjarig onderzoeksprogramma in de laatste fase is gekomen wordt tevens extra ingezet op kennisdoorwerking (verankering van de resultaten) en de opzet van een nieuwe kennisagenda voor natuurherstel en ontwikkeling in de Grote Wateren voor de periode 2020-2025 in nauwe samenhang met de uitvoering van de PAEGW en LIFE IP Deltanatuur.

 

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1631/12/20