Natuur in stad en dorp als sociaal-ecologische systeem (WOT-04-011-037.14)

Project: EZproject

Project Details

Description

De Europese biodiversiteitsstrategie doet een beroep op de veerkracht in de samenleving om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. In de samenleving wordt een grote diversiteit aan initiatieven ontplooid om natuur te ontwikkelen en te beschermen. De samenleving laat hierin een grote mate van veerkracht zien. De meeste van die initiatieven richten zich op het toelaten en bevorderen van natuur in de eigen leefomgeving. Ze doen dat op een eigenzinnige wijze. Het beleid wordt in toenemende mate geconfronteerd met uitingen van die eigenzinnige veerkracht en het ontbreekt nog aan een adequaat handelingsperspectief.

 

Dit project beoogt het consolideren, dissemineren en breed toepasbaar maken voor onderzoek en beleid van de theoretische kennis over veerkracht in relatie tussen mens en natuur. Ook richt het zich op het verder ontwikkelen van kennis over de spanning tussen potentiele kracht van bewoners en hoe de overheid daarop reageert, wanneer het die kracht ten goede komt en wanneer niet. En daarbij wordt het inzicht verdiept over de kansen en de risicos die er zijn vanuit verschillende perspectieven en op meerdere niveaus.

 

Om dit doel te realiseren wordt de discussie aangegaan over de bevindingen in het onderzoek naar sociale veerkracht tot dusverre, en worden deze eerdere resultaten wetenschappelijk en maatschappelijk geconsolideerd met behulp van artikelen. Een belangrijk element is het praktijkonderzoek, waarin de veerkracht in de relatie burger en overheid wordt geanalyseerd in relatief grootschalige planprocessen die door bewoners worden getrokken. Op basis van dit alles worden opties voor handelingsperspectieven van het beleid beschreven en gedissemineerd met behulp van een magazine of essay.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.