Natuur in stad en dorp als sociaal-ecologische systeem (WOT-04-011-037.14)

Project: EZproject

Project Details

Description

Achteruitgang van natuur en biodiversiteit zowel in Nederland als wereldwijd is een van de grote maatschappelijke opgaven. De overheid en relevante instituties zijn niet voldoende in staat het tij te keren en de vele wicked problems afdoende te lijf te gaan. Er is sprake van een gap. Er is een rol weggelegd voor burgers en bedrijven om dit gat mede te dichten. Om het menselijk handelen zo goed mogelijk in overeenstemming te brengen met de natuurlijke leefomgeving kunnen mogelijk natuurlijke en sociaal-maatschappelijke systemen op de langere termijn veerkrachtiger en minder kwetsbaar te worden. In dit onderzoek is meer inzicht verkregen in de mate en de wijze waarop burgers in aanvulling op beleidskaders een bijdrage (kunnen/willen) leveren aan het behoud van biodiversiteit, en daarmee een bijdrage leveren aan het dichten van de Resilience Gap. Geanalyseerd is op welke wijze kunnen burgers in aanvulling op het vigerend beleid een bijdrage leveren voor het behoud van biodiversiteit, welke veerkracht in het sociaal ecologisch systeem daarvoor nodig is en welke rol het natuurbeleid kan spelen om die veerkracht te vergroten. Het onderzoek heeft laten zien dat er een grote diversiteit is in de manieren waarop burgers kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een meer natuurlijke leefomgeving. Het totaal daarvan laat de veerkracht in de samenleving zien. Sociale veerkracht in de relatie met natuur uit zich in offerbereidheid om de natuur een handje te helpen, aanvaarden van overlast, het rustig kunnen omgaan met invasieve exotische soorten, en het inrichten van de eigen omgeving zodat natuurwaarden tot expressie komen. Veerkracht in de samenleving heeft een emotionele basis en het beleid kan daar op inspelen met het tonen van waardering voor initiatieven die daaruit voortkomen en door te helpen om zichtbaar te maken hoe de natuur al of niet wel vaart bij die initiatieven.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21