Nature-based Solutions for Climate Resilient and Circular Food Systems (KB-35-007-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

Klimaatverandering vergroot de kwetsbaarheid van voedselsystemen, maar ook ecosysteemdiensten en biodiversiteit komen verder onder druk te staan. Bij voortgaande klimaatverandering neemt de kans op waterschaarste, verzilting, wateroverlast, vegetatie- en biodiversiteitsverlies, en bodemerosie toe. Voedselsystemen zullen hiervan gevolgen ondervinden. Zo worden risicos van verminderde gewasopbrengsten, voedselkwaliteit en -aanbod en hogere voedselprijzen steeds groter. Tegelijkertijd worden actoren in voedselsystemen ook gevraagd energiegebruik en de emissie van broeikasgassen te verlagen. Daarom groeit de behoefte aan effectieve adaptatie en mitigatie strategieën die zowel klimaatverandering als voedselonzekerheid tegengaan. Dit project genereert kennis over adaptatie- en mitigatieoplossingen die zowel nature-based als circulair zijn en streven naar voedselzekerheid en -veiligheid op de lange termijn. Nature-based betekent gebruikmaken van of worden geïnspireerd door natuurlijke processen. Circulair gaat uit van het zo veel mogelijk sluiten van o.a. water, koolstof en nutriëntenkringlopen om verliezen van grondstoffen te minimaliseren, het vastleggen van koolstof te stimuleren en om klimaateffecten op te vangen. Dit project werkt met casestudies in Nederland, Afrika en Azië. Vragen die worden beantwoord omvatten: Hoe werken nature-based en circulaire oplossingen precies? Wat zijn onderliggende sociaaleconomische- en biofysische processen? Hoe effectief zijn ze in het ondersteunen van voedselsystemen in het realiseren van voedselzekerheid en -veiligheid op de lange termijn? En, welke eisen stelt het opschalen van nature-based en circulaire oplossingen aan de governance van het systeem. Het project levert een aantal concrete producten op waaronder een website met een typologie van nature-based en circulaire adaptatie en mitigatie strategieën en uitgewerkte voorbeelden. Ook wordt een ruimtelijk decision-support instrument ontwikkeld die stakeholders (beleidsmakers, financiers, voedselbedrijven) kan helpen bij het verkennen van mogelijkheden en beperkingen van nature-based en circulaire oplossingen die in voedselsystemen worden overwogen in een bepaald geografisch gebied.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/22