Nationale Proeftuin Precisielandbouw (BO-43-120.01-001, BO-43-011.06-006)

  • Kempenaar, Corné (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

Precisielandbouw (PL) is een bedrijfsmanagementconcept waarbij bodems, gewassen, boerderijdieren en hun directe omgeving heel nauwkeurig de juiste behandeling krijgen die ze nodig hebben, optimaal in ruimte en tijd en binnen economische en maatschappelijke randvoorwaarden. Andere termen voor Precisielandbouw zijn Smart farming of Digital farming. Ze beogen allemaal hetzelfde: betere bedrijfsresultaten behalen en ketens efficiënter maken door inzet van technologie en agro-ecologische kennis. Overheden zien de meerwaarde van PL vooral bij realisering van milieu- en maatschappelijke doelstellingen. Agrariërs willen vooral hun bedrijfsprocessen en rendement verbeteren. Precisielandbouw leent zich dan ook bij uitstek als instrument om kringlooplandbouw te realiseren: betere resource use efficiency met minder emissies en betere sturingsmogelijkheden op o.a. bodemgezondheid, weerbaarheid en natuur-inclusiviteit.

Er zijn een aantal redenen waarom precisielandbouw sinds ca 2000 nog niet de vlucht genomen heeft die verwacht werd, ondanks het grote aanbod van veel technologie en data. Achterblijven van adoptie van praktijkrijpe toepassingen heeft o.a. te maken met het feit dat PL complex is in de uitvoering en dat de kosten en baten van toepassingen vaak nog onduidelijk of beperkt voordelig zijn.

NPPL richt zich op versnellen van adoptie van praktijkrijpe precisielandbouwtoepassingen, om hiermee verduurzaming van de Nederlandse land- en tuinbouw te versnellen. Er is gekozen voor een aanpak van demonstreren van toepassingen op praktijkbedrijven met advisering en hulp door onafhankelijke experts, gerichte kennisverspreiding van de resultaten naar collega-bedrijven zodat zij gemotiveerd worden om ook te gaan toepassen, en het samenbrengen van belanghebbenden om generieke knelpunten te identificeren.  NPPL beoogt een nationale agenda precisielandbouw op te leveren waarmee gesignaleerde knelpunten sneller opgelost worden. In 2018 werd in NPPL begonnen met demonstreren en monitoren van zes PL-toepassingen op zes akkerbouwbedrijven in Nederland. In 2019 kwamen daar ook melkveehouderij PL-toepassingen bij. In NPPL werkt Wageningen Research samen met Misset en Aeres Hogeschool, waarbij Misset zorgt voor kennisdoorstroming naar de praktijk en Aeres naar het Groene onderwijs. Opdrachtgever van NPPL is het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Bedrijfsleven en regionale overheden participeren in NPPL als deelnemer, toeleverancier aan deelnemer(s) of financiële ondersteuner.

In 2020 komen er in NPPL ook fruit PL-toepassingen. NPPL richt zich in principe op alle open teelten bedrijven die duurzaamheid nastreven en maatschappelijke opgaven willen inpassen op hun bedrijven. Het gaat hier om nieuwe teeltsystemen die met weerbaarheid tegen ongunstige klimaat en ziekten en plagen, en om natuur-inclusiviteit en landschapsbeheer. Het PL-concept maakt het mogelijk om ecologische en biologische kennis, bodemkunde, agronomie en nieuwe technieken als robotica en ICT & Data Technologie te integreren in de bedrijfsvoering. Een wisselwerking met de Boerderij van de Toekomst waar innovaties ontwikkeld kunnen worden, is voorzien in NPPL.

Voor meer informatie over NPPL wordt verwezen naar www.proeftuinprecisielandbouw.nl.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/21
  • Bodembewerking in Uien

    B.Z. Salomé (Speaker), Thierry Stokkermans (Speaker), Kushtrim Bresilla (Speaker) & Frank Hollewand (Speaker)

    24 Aug 2021

    Activity: Talk or presentationOral presentationProfessional