Nationale Proeftuin Precisielandbouw 2.0 (NPPL 2.0) (BO-43-120.01-004)

Project: EZproject

Project Details

Description

De eerste versie van de NPPL richtte zich op introductie en opschaling van precisielandbouwtoepassingen in de open teelten (akkerbouw, bloembollenteelt, vollegrond groenteteelt, ruwvoerproductie melkveehouderij en fruit). In de loop van dit programma zijn jaarlijks nieuwe telers ingestroomd en zon 20 precisielandbouwtoepassingen geïntroduceerd en gevalideerd.  NPPL 2.0 zet een  volgende stap in de verdere introductie en opschaling van precisie-kringlooplandbouw op praktijkbedrijven. Deze opvolger legt de focus op een meer gebiedsgerichte aanpak voor het vergroten van de impact van productieve, weerbare en natuur-inclusieve teeltsystemen op een rendabele bedrijfsvoering en een waardevolle leefomgeving. Hiervoor wordt gekozen voor een integrale en circulaire benadering met inzet van agronomische en ecologische principes ondersteund met precisielandbouw-technologie. NPPL 2.0 wordt opgezet in nauwe samenwerking met de Boerderij van de Toekomst (BvdT) in Lelystad.  De BvdT fungeert als kraamkamer, inspiratieruimte en validatie-omgeving voor nieuwe agro-ecologische & technologische teeltsystemen.  Succesvolle concepten worden in NPPL 2.0  opgenomen  en stromen door naar het aangesloten boerenbedrijf. Met ondersteuning van deskundigen van WR ontwerpt en realiseert een teler een robuust bouwplan.  Voorbeelden zijn nieuwe concepten van strokenteelten, mengteelten of agro-forestry  in combinatie met natuur-inclusieve elementen ondersteund met precisielandbouwtechnologie.  Het format dat wordt gehanteerd zoals verslaglegging, publiciteit, kennisdeling (webinars, open dagen)  en participatie van het Groene Onderwijs volgt het beproefde en gewaardeerde concept van NPPL. 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/25