National Focal Point ABS als aanspreekpunt voor gebruikers (WOT-03-001-064)

Project: EZproject

Project Details

Description

Ter ratificatie en uitvoering van het Nagoya Protocol in de Europese Unie is in 2014 Verordening (EU) Nr. 511/2014 van kracht geworden. Deze Verordening is van toepassing op al het gebruik van genetische bronnen binnen de EU, en geeft aan wat de verplichtingen zijn voor gebruikers van genetische bronnen in de EU.

Ter uitvoering van het Nagoya Protocol en Verordening (EU) 511/2014 in Nederland, is in 2016 de Wet implementatie Nagoya Protocol in werking getreden.

Access and Benefit-Sharing (ABS), de regulering van de toegang tot en het gebruik van genetische bronnen en het delen van de voordelen voortkomend uit dit gebruik tussen leveranciers en gebruikers, gaat op internationaal vlak een steeds belangrijkere rol spelen. De in 2014 door de Europese Unie vastgestelde Verordening 511/2014 ter implementatie van het Nagoya Protocol in de EU maakt het wettelijk verplicht voor alle gebruikers van genetische bronnen om passende zorgvuldigheid in acht te nemen om zich ervan te vergewissen dat de genetische bronnen en de betrokken traditionele kennis in kwestie op wettelijk juiste manier werden verkregen, en dat de voordelen uit het gebruik worden verdeeld.

Het project ‘National Focal Point ABS als aanspreekpunt voor gebruikers’ zorgt ervoor dat bij de verschillende groepen van gebruikers van genetische bronnen in Nederland een adequaat bewustzijn ontstaat over afspraken met betrekking tot ABS, en voldoende kennis aanwezig is over de inhoud van relevante wet- en regelgeving. Hiermee moet bijgedragen worden aan de totstandkoming van ‘gedragen implementatie’ van ABS-regelgeving in Nederland.

In 2021 zal het National Focal Point (NFP) de website van het National Focal Point ABS (www.absfocalpoint.nl) up-to-date houden, met name door het opnemen van informatie uit de nieuwe EU-leidraad m.b.t. het toepassingsgebied en de kernverplichtingen van Verordening (EU) 511/2014, die eind 2020 of begin 2021 zal worden gepubliceerd door de Europese Commissie. Andere activiteiten zijn het verspreiden van nieuwsbrieven, het gebruiken van sociale media (LinkedIn en Twitter) om de NFP-website en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ABS onder de aandacht te brengen van (potentiële) gebruikers van genetische bronnen, het vervullen van een helpdeskfunctie m.b.t. ABS door het beantwoorden van binnengekomen vragen, en het verzorgen van presentaties en andere voorlichtingsactiviteiten. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan sectoren waarop de NVWA zich in 2021 zal richten in haar handhavingsactiviteiten. ‘Minder assertieve’ gebruikers die het NFP nog niet goed weten te vinden zullen proactief benaderd worden. Daarnaast zal de rol worden vervuld van ‘Authorized User’ voor de ABS Clearing-House website van de CBD, om te zorgen dat de informatie over Nederland op de ABS Clearing-House (ABSCH) website van de CBD accuraat en up-to-date is. Verder zullen contacten worden onderhouden met NFP’s in andere landen ten behoeve van kennis- en informatie-uitwisseling. Overleg met en advisering van LNV en de NVWA zal plaatsvinden m.b.t. de implementatie van het Nagoya Protocol in Nederland. Voor deze activiteiten is het nodig om nationale en internationale trends en ontwikkelingen m.b.t. ABS in het algemeen en het Nagoya Protocol en de EU Verordening (EU) 511/2014 in het bijzonder, nauwgezet te blijven volgen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.