NAPRO_Scenario's ammoniak (BO-43-012.02-006, BO-20-004-049)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het dossier "Mest en Milieu" is al jarenlang een belangrijk dossier binnen EZ. Vanuit internationale (EU) en nationale doelen op het gebied van bodemkwaliteit (verzuring/bemesting), waterkwaliteit, luchtkwaliteit, gevarieerde natuur en volksgezondheid is het nodig om de emissies van stikstofverbindingen, fosfaat, fijn stof, methaan en lachgas naar bodem, water en/ of lucht verder te verlagen en efficiënter om te gaan met mineralen in de landbouw. Deze stoffen zijn onderdeel van nationale en internationale beleidsdossiers op de hierboven vermelde gebieden en klimaatverandering. Nederland heeft op deze dossiers internationale verplichtingen.Het doel van dit programma is het terugdringen van de emissies die voortkomen uit de landbouw, in het bijzonder de emissies uit stallen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1431/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.