NAPRO_Duurzaam watergebruik aardappelteelt in El Oued (Algerije) (BO-43-003.02-007)

  • Blom-Zandstra, Greet (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

In Algerije kan de landbouw langs de kust toe met de hoeveelheid water die de regen aanvoert, maar in de rest van het land is de landbouw afhankelijk is van schaarse ondergrondse watervoorraden. In de El Oued-regio komt een enorme sub-Sahara waterreservoir dicht bij de oppervlakte. Hier heeft de aardappelteelt zich sterk ontwikkeld (> 30.000 hectare), maar deze teelt is niet duurzaam. Boeren irrigeren de aardappelen continu met naar boven gerichte sprinklers en gebruiken willekeurige hoeveelheden kunstmest ongeacht de behoefte van het gewas. De teelt kan dus aanzienlijk worden verbeterd door efficiënter gebruik van water, kunstmest en pesticiden en selectie van beter uitgangsmateriaal.

In dit project zullen duurzame teeltmethoden worden geïntroduceerd en getest in een real-live situatie. Er zal een computergestuurd ondergronds fertigatiesysteem (irrigatie + vloeibare bemesting) worden geïntroduceerd en worden gevolgd gedurende 4 groeiseizoenen. Vijf nieuwe aardappelrassen zullen worden getest, waarbij een deel van de opbrengst zal worden gebruikt voor de productie van pootaardappelen voor een volgend seizoen.

We zullen samenwerken met de universiteiten van El Oued, Biskra en Ouargla bij het verzamelen van gegevens over: waterwinning en -voorziening; bodemvochtverdeling en verdamping; gebruik van meststoffen, plantontwikkeling en knolopbrengst; plantgezondheid en economische haalbaarheid. Deze gegevens worden vergeleken met de gegevens die zijn verzameld in een veld met een traditioneel spilsysteem.

De resultaten van de gegevensverzameling worden besproken met de boeren en andere belanghebbenden in het gebied. Veldbezoeken worden georganiseerd op relevante momenten in het groeiseizoen (planten en oogsten). Daarnaast worden lokale ingenieurs opgeleid in gebruik en onderhoud van de machines.

Dit project ondersteunt de aardappelplantagecoöperatie El Oued en de Landbouwkamer, omdat beide organisaties profiteren van de introductie van duurzamere teeltmethodes en hogere opbrengsten met een verminderde behoefte aan productiemiddelen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.