NAPRO_Broeikasgasemissie uit landbouwbodems (BO-43-012.02-012)

Project: EZproject

Project Details

Description

Met het klimaatverdrag van Parijs is de urgentie voor klimaatmitigatie en adaptatie hoog op de politieke en beleidsagenda gekomen. Emissies uit en vastlegging in bodems gaan na 2020 ook meetellen voor de klimaatdoelstelling. De kennis en data over de potentie voor bodemkoolstofvastlegging en het effect van mogelijke maatregelen is echter nog maar beperkt beschikbaar. De doelstelling van het BO project Broeikasgasemissies uit landbouwbodems is verdere ontwikkeling van kennis op het gebied van emissies uit veengronden en potentiele vastlegging van koolstof in landbouwbodems. De potentie voor C vastlegging in landbouwbodems is bepaald voor Nederland met het RothC model met gebruik van de meest recente resultaten uit het Slim Landgebruik programma. Daarnaast is ook een eerste inschatting van de potentie voor C vastlegging in landschapselementen en agroforestry gemaakt. Deze kennis dient ter ondersteuning en onderbouwing van het nieuwe klimaatbeleid en voor kennisdoorwerking en communicatie naar de agrarische sector.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20