NAPRO_6e AP Opbrengsten en gebruiksnormen (BO-43-012.02-036)

Project: EZproject

Project Details

Description

Bij de onderbouwing van gebruiksnormen en monitoringsrapportages (LMM, CBS) wordt uitgegaan van gemiddelde standaardgehalten van stikstof (N) en fosfaat (P) in gewassen. Cijfers hierover zijn vooral gebaseerd op onderzoek uit de jaren 1980-90. Er zijn sterke aanwijzingen dat de huidige gehalten lager liggen. Dat betekent dat de afvoer van N en P minder toegenomen is dan de autonome stijging van opbrengsten suggereert en berekende bodemoverschotten in werkelijkheid hoger zijn dan berekend op basis van die standaardgehalten. Via een bureaustudie worden de N- en P-gehalten van de gewassen met een relatief groot areaal geactualiseerd, uitgaande van gegevens van een opgezet consortium bestaande uit WUR (PSG-Agrosysteemkunde, PSG-PPO, ASG), NMI, Louis Bolk, IRS, Eurofins, en CVB. Naast actualisatie van gehalten wordt ook onderzocht of er eventuele verbanden bestaan met het opbrengstniveau, de grondsoort, de bodemvruchtbaarheid en ras, om daarmee tot een door alle partijen gedragen en geharmoniseerde databank te komen. Vervolgens zullen de consequenties hiervan voor bodemoverschotten, respectievelijk milieubelasting en de eventuele aanpassing van gebruiksnormen worden becijferd.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20