NAPRO Scenariostudie perspectief voor ontwikkelrichtingen Nederlandse landbouw richting 2050 (BO-43-012.02-065)

Project: EZproject

Project Details

Description

De sectortafel landbouw en landgebruik heeft WUR verzocht om via een scenariostudie  ontwikkelrichtingen voor de periode na 2030 te verkennen. Deze studie dient inzicht te verschaffen in de milieukundige, maatschappelijke, ecologische en economische consequenties van verschillende ontwikkelrichtingen van de Nederlandse landbouw richting 2050. Doel is dat deze scenariostudie de aanknopingspunten biedt om keuzes te maken in sturingsinstrumenten en beleid en om sturing van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties beter op elkaar af te stemmen.

Op basis van vooraf met de begeleidingscommissie vastgestelde uitgangspunten worden verschillende scenarios ontwikkeld en beschreven in verhaallijnen. Deze mogelijke ontwikkelrichtingen van de Nederlandse landbouw richting 2050 uitgewerkt. Deze scenarios worden verder gekwantificeerd en op een consistente manier doorgerekend met een economisch en milieu model om de scenarios kwantitatief te kenschetsen. Daarnaast worden de scenarios ook beoordeeld op meer kwalitatieve indicatoren, zoals biodiversiteit, dierenwelzijn en verdienmodel.

De studie moet een basis vormen voor een brede discussie over het toekomstperspectief van de Nederlandse landbouw en de resultaten daarom niet te complex en uitlegbaar in eenvoudige taal. De resultaten hiervan bieden inzicht in de consequenties van deze ontwikkelrichtingen en dienen daarmee als basis voor discussie over de toekomst van de Nederlandse landbouw.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20