NAPRO Natuurinclusieve Wind op Zee (BO-43-023.03-002)

Project: LNV project

Project Details

Description

Nederland wil op grote schaal investeren in de ontwikkeling van windparken op zee (Noordzee 2030). Tegelijkertijd heeft ons land verplichtingen rond het realiseren van natuurdoelen in het kader van Natura 2000 en de Europese Kaderrichtlijn Marien. De aanleg van windparken op zee beïnvloedt het mariene ecosysteem en de ruimte voor andere gebruikers; er zijn positieve en negatieve effecten. Windparken bieden echter ook kansen voor natuurherstel, waarbij ook combinatie met voedselproductie denkbaar is. De eerste pilots rond functiecombinaties met windparken op zee komen voorzichtig van de grond. In 2018 is ter ondersteuning van deze pilots een 'community of practice' (CoP) opgestart, waarin stakeholders rond deze pilots ervaringen kunnen uitwisselen en gezamenlijk aan oplossingen voor problemen kunnen werken. Dit project ondersteunt deze CoP met inhoudelijke en procesmatige expertise en advies en in het bijzonder de lerende pilots rond wind op zee en natuurherstel met ondersteunend onderzoek en wetenschappelijke begeleiding.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.