NAPRO KVM 2020 Mexico (BO-43-003.01-018)

Project: EZproject

Project Details

Description

Een grote uitdaging voor de duurzame ontwikkeling van de landbouw in Mexico is de beperkte beschikbaarheid van zoet water voor irrigatie. In de huidige kassystemen wordt water gerecirculeerd en, zoals ontwikkeld in b.v. het project AlgaeLinkages, tot op zekere hoogte gebruikt voor de productie van microalgen. Het lozen van grote hoeveelheden water vindt echter nog steeds plaats omdat de waterkwaliteit tijdens recirculatie verslechtert doordat zouten en gewasbeschermingsmiddelen zich in het systeem ophopen. Deze lozingen leiden tot verlies van waardevol water en voedingsstoffen en leiden tot milieueffecten zoals eutrofiëring en vermesting van oppervlaktewater. Technologieën voor waterbehandeling in de tuinbouw en aquacultuur op het land kunnen bijdragen aan een efficiënter gebruik van water (d.w.z. meer kg voedsel per liter water). Er is echter een gebrek aan geconcentreerde kennis over deze technologieën en de integratie ervan in de tuinbouw bij b.v. United Farms in Mexico. Verder moeten gegevens worden gegenereerd over hoe en in hoeverre deze opties kunnen bijdragen aan een efficiënter watergebruik.

 

Het belangrijkste doel van dit project is het genereren en beschikbaar stellen van kennis die nodig is voor lokale productie van hoogwaardige groenten, aquacultuur op het land en algen in de centrale regio van Mexico door middel van een aquaponic systeem om het waterverbruik en afvalwater te verminderen, in termen van kwantiteit en kwaliteit, waardoor de milieu-impact wordt verminderd.

 

Er zal een deskstudie worden uitgevoerd naar integratie van drie productiesystemen; glastuinbouw, aquacultuur op het land (samen aquaponics genoemd) en productie van microalgen om kennis te genereren over de waterfootprint en de totale productie van biomassa (gewassen, vis en microalgen) per liter water.

 

Het startpunt voor levensvatbare aquaponische ontwerpen in Mexico ligt op het nivo van het in kaart brengen van lokale omstandigheden zoals het klimaat, de beschikbaarheid en kwaliteit van water, bestaande infrastructuur en leveranciers, evenals de marktvraag. Eenmaal bekend kunnen processen worden ontworpen (op papier) en geïntegreerd.

  1. Beoordeling van de lokale situatie bij United Farms, Mexico
  2. Geschikt(e) aquacultuurproductiesysteem(en) op het land
  3. Ontwerp en technologische vereisten om de afstemming van de 3 productiesystemen vast te stellen, zowel wat betreft de uitwisseling van water en nutriënten als de totale besparingen

 

De belangrijkste bevindingen m.b.t. integratie van een circulair voedselsysteem om het (her) gebruik van water te optimaliseren en hoogwaardige groenten, aquacultuur op het land en microalgen in de centrale regio van Mexico te produceren, worden gepresenteerd in een Power Point-presentatie en, waar mogelijk, gepubliceerd in (wetenschappelijke ) tijdschriften. (December 2020)

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20