NAPRO JPI Waterworks AGRINUPES (BO-43-102.04-009, BO-43-011.06-002, BO-20-003-059)

Project: EZproject

Project Details

Description

In Europa zijn circulaire economie, duurzaamheid en concurrentievermogen synoniemen voor efficiënt gebruik van water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, een minimaal milieueffect, maar ook de realisatie van een hoge gewasproductie en productkwaliteit. Voor betrouwbare waterkwaliteitsmanagement-, irrigatie- en bemestingssystemen zijn kosteneffectieve en onderhoudsvriendelijke sensoren nodig vooral in termen van macro-nutriëntconcentraties (NPK), zoutgehalte en besmetting door gewasbeschermingsmiddelen. Voor monitoring op praktische schaal, voldoen bestaande sensoren vooralsnog niet.

AGRINUPES ontwikkelde een duurzaam geïntegreerd monitoring- en controlesysteem met innovatieve ion-selectieve sensoren voor voedingsstoffen en biochemische sensoren voor de detectie van gewasbeschermingsmiddelen. De sensoren maken het mogelijk om bij hergebruik de dosering van water en nutriënten te optimaliseren om zo schadelijke milieueffecten te minimaliseren. De ontwikkelde technologieën zijn gevalideerd en gedemonstreerd in vier case studies, voor verschillende gewasproductiesystemen van open teelten tot glastuinbouw in verschillende klimaatgebieden.

AGRINUPES is uitgevoerd door een multidisciplinair team van experts waarbij stakeholders van verschillende achtergrond zijn betrokken. De Nederlandse kennispartner (Wageningen UR Glastuinbouw) richtte zich op het testen een prototype NPK-sensor onder Nederlandse tuinbouw condities en de disseminatie van de onderzoeksresultaten vanuit het IDC-Water in Bleiswijk.

De sensoren kunnen op termijn leiden tot nieuwe markten voor de Europese watertechnologie sector, waardoor het concurrentievermogen en de groei van het MKB en aanverwante bedrijven worden versterkt. Met de sensoren zullen telers informatie beschikbaar krijgen over de waterkwaliteit van hun giet- en lozingswater en kunnen ze op basis van concrete betrouwbare informatie beslissen hoe en wanneer te irrigeren en te lozen, en of kostbare zuivering is aan te bevelen voor een lozing. Het gevolg is een aanzienlijke toename van de efficiëntie van toediening van water en meststoffen waardoor hergebruik van water en meststoffen economisch verantwoord wordt en de vervuiling van oppervlakte- en grondwater voorkomen of significant verminderd kan worden. 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.