NAPRO Geschikheid zeewindparken voor maricultuur en passieve visserij (BO-43-023.03-005)

Project: LNV project

Project Details

Description

In de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ) zijn windparken gepland op diverse locaties. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen voor multifunctioneel gebruik zoals maricultuur en niet-bodemberoerende visserij met passieve vistuigen. Deze studie brengt de potentiële - kwantitatieve - productiviteit van het kweken of vissen (passief vistuig) binnen bestaande, geplande en mogelijke toekomstige windparklocaties op de Noordzee in kaart voor een aantal vormen van medegebruik; kweek van bepaalde soorten zeewier en schelpdieren en de niet-bodemberoerende vangst van bepaalde soorten vissen, schaaldieren en inktvissen. Dit project is een vervolg op een voorgaand project waarbij een kwalitatieve beoordeling gegeven is van de kansrijkheid van de gebieden en waarin een selectie van kansrijke soorten voor oogst of productie is uitgevoerd. Daarnaast is dit rapport bedoeld om op basis van de huidige stand van kennis een inschatting te geven van de orde van grootte van het ruimtebeslag van zeewierproductie binnen toekomstige windparken. Met een aantal berekeningen wordt inzicht gegeven in de orde van grootte van opbrengsten, beschikbare/benodigde oppervlakten en benodigde nutriënten in de Noordzee. Op basis van deze analyse lijkt een areaal van enkele honderden km2 zeewierproductie realistisch, hierbij is uitgegaan van een grove indicatieve berekening. Op basis van de beschikbare voedingsstoffen  voor mosselen zou tussen de ca. 50 en 100 ton drooggewicht mosselen per km2 per jaar kunnen worden geproduceerd, waarbij bronnen van onzekerheid in acht genomen dienen te worden.

Om een indruk te krijgen van het (relatieve) voorkomen van vissen, weekdieren en schaaldieren is gebruik gemaakt van VMS- en logboekgegevens samen met gegevens van twee jaarlijkse surveys (BTS en IBTS). Het is echter niet mogelijk gebleken om voor alle geselecteerde soorten een kwantitatieve inschatting te maken, aangezien er nog weinig bekend is over ruimtelijke verdeling van deze soorten. Daarom is voor deze soorten een overzicht gegeven van wat er in de literatuur over bekend is.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20