NAPRO Food Systems Network (BO-43-113-016, BO-43-001.01-021)

Project: EZproject

Project Details

Description

Motivatie:

Europese samenwerking op het gebied van kennis en innovatie (K&I) kan een wezenlijke bijdrage leveren aan transitiepaden voor de verduurzaming van het Nederlandse voedselsysteem, door onderzoek naar het inpassen en versnellen van innovatie. Tot op hoog politieke niveau is er bereidheid, om verder te gaan dan het verbeteren van het bestaande structuren en te komen tot een systeemverandering naar een divers voedselsysteem waarin veel verschillende partijen en initiatieven een plek krijgen.

In de langetermijnvisie van LNV is transdisciplinaire K&I in Europees verband essentieel is voor de transitie naar duurzame voedselsystemen in Nederland, EU en wereld. Voor het kiezen van de juiste inzet is niet alleen een visie nodig, maar ook een goede positie in het krachtenveld in het EU K&I domein ‘voedsel’. LNV is op zoek naar handvatten om kansrijke(r) posities in te nemen in dat landschap om optimaal beïnvloeden van EU onderzoekkaders waarbinnen onderzoek wordt uitgevoerd dat goed aansluit bij de meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s) van LNV.

Resultaat:

In de Europese besluitvorming en beïnvloeding kunnen vier verschillende niveaus worden onderscheiden. Op elk niveau werkt invloed anders. Op verschillende niveaus worden in diverse expertgroepen en gremia thema’s besproken, bediscussieerd en geagendeerd die indirect of direct betekenis hebben voor het kennis- en innovatiebeleid, gerelateerd aan de F2F strategie en strategieën, die daarmee nauw zijn verbonden, en daarmee de transitie van voedselsystemen in de EU.

Nederlandse kennisinstellingen zijn ten dele vertegenwoordigd in gremia voor de formele inbreng in de beleidsvoorbereiding en breed vertegenwoordigd in de gremia voor de informele inbreng in de beleidsvoorbereiding. De informele inbreng geldt als een fundament voor beleidsvorming: ‘R&I can help develop and test solutions, overcome barriers and uncover new market opportunities,’ vermeldt de Farm to Fork strategie.

Vervolg:

In een workshop met deelname vanuit de directie Strategische Kennis & Innovatie van LNV en vanuit alle kenniseenheden van WUR zijn een aantal handelingsperspectieven ontwikkeld om tot meer strategische samenwerking te komen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/21