NAPRO Effectiviteit gebiedsbeschermende maatregelen (MEGMA) (BO-43-021.02-012, BO-11-018.02-003, BO-11-011.04-003)

Project: EZproject

Description

In 2014 is in het kader van het convenant mosseltransitie en VISWAD een aantal gebieden in de westelijke Waddenzee gesloten voor mosselzaad- en garnalenvisserij. Doel van deze sluitingen was het mogelijk maken van een ongestoorde ontwikkeling van meerjarige mosselbanken, en overige belangrijke natuurwaarden. Om te kunnen evalueren of de gebiedssluitingen leiden tot de gewenste doelen is in 2015 gestart met monitoring van bodemdieren in de gesloten gebieden (project Gesloten gebieden Waddenzee), in opdracht van het ministerie van LNV. De monitoring is uitgevoerd in 2015, 2016, 2017 en 2018. De resultaten over 2015-2017 zijn gerapporteerd in maart 2018. De resultaten over 2015-2018 worden gerapporteerd in maart 2019. Omdat de onderzoeksvragen nog niet beantwoord zijn heeft het ministerie besloten om het onderzoek in 2019 voort te zetten op dezelfde wijze zoals dit in de voorgaande periode is gebeurd. Omdat het de bedoeling is het MEGMA onderzoek gedurende langere tijd voort te zetten zal rapportage niet ieder jaar nodig zijn. Voor 2019 Zal het eindprodukt bestaan uit een presentatie in de projectgroep mosselconvenant. Na 2019 zal ofwel in 2020 ofwel in 2021 rapportage nodig zijn.

Mosselen en andere bodemdieren worden bemonsterd binnen de voor mosselzaadvisserij en/of garnalenvisserij gesloten gebieden, en in aangrenzende open gebieden. De ontwikkeling van mosselbanken en overige soorten in de gesloten gebieden wordt beschreven, en deze ontwikkeling wordt vergeleken met die in het open gebied. Bij een verschillende ontwikkeling wordt onderzocht of dit een gevolg is van de gebiedssluiting. Resultaten over 2019 worden gedeeld met de opdrachtgever in de vorm van een powerpoint presentatie.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1131/12/19