NAPRO Dierenwelzijn: Bedwelmen en doden van vis (BO-43-119.01-008, BO-43-023.02-001, BO-20-010-047)

Project: EZproject

Project Details

Description

Sinds de laatste jaren zorgen maatschappelijke ontwikkelingen ervoor dat het van belang is dat de visserijsector een slag maakt in de richting van duurzame, maatschappelijk geaccepteerde en gewaardeerde producten, en productiemethoden. Binnen een duurzame ontwikkeling valt ook dierenwelzijn. Ongerief tijdens het doden van gevangen vissen kan worden verminderd door deze dieren te bedwelmen voorafgaand aan het doden.

In het project worden specificaties opgesteld voor het elektrisch verdoven van met name platvissen en kabeljauw, gevolgd door doden van deze bedwelmde dieren aan boord van zeevissersschepen. Platvissen en kabeljauwen zijn belangrijke demersale vissoorten. Met het oog op de toepasbaarheid aan boord van schepen, is het van belang om specificaties op te stellen voor een modulaire opzet voor verdoven en doden. De specificaties zijn gebaseerd op een integratie van onderzoeksresultaten die zijn verkregen gedurende de looptijd van vier jaar van het project. Binnen het project zal er geen bedrijfsklare apparatuur worden gebouwd of aangeschaft; hiervoor is een vervolgtraject nodig.

Given societal developments, there is a need for the fishing industry to become more sustainable with regard to technologies used on-board to process captured fish.

Animal welfare is one of the themes of sustainability. Discomfort caused by processing of live fish on-board can be minimized by stunning fish prior to killing them.

 

Within the framework of this project we will establish specifications for electrical stunning of captured demersal finfish and killing them on-board. It is known that available space for processing on-board may differ substantially amongst fishing vessels. To facilitate implementation of electrical stunning on board of fishing vessels, specifications will be established for a modular approach. These specification are based on integration of results obtained during the lifetime of four years of the project. Within the framework of this project no equipment suitable for use in a commercial setting will be constructed or purchased. For construction or purchase of equipment a follow up is needed.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1431/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.