NAPRO 6e AP Organischestofrijke meststoffen (BO-43-012.02-056)

Project: EZproject

Project Details

Description

De afbraak van organische meststoffen is bepaald in een incubatie-experiment waarin varkens- en rundveemest, compost, strorijke vaste dierlijke mest, champost en dikke fractie van gescheiden mest zijn toegediend aan grond. De koolstofafbraak is bepaald door middel van CO2-productie tijdens incubatie. De resultaten zijn omgerekend naar een humificatiecoëfficiënt (de hoeveelheid koolstof die één jaar na toediening nog aanwezig is in de bodem). De humificatiecoëfficiënt van digestaat van monomest vergisters is met 82% hoger dan van onbehandelde rundermest (64%), vaste (strorijke) rundermest (60%) en de dikke fractie van gescheiden rundermest (55%). Hoge humificatiecoëfficiënten worden gevonden voor champost (82%) en compost (90%). De humificatiecoëfficiënten van stalmest van varkens was 68%, die van de dikke fractie van gescheiden varkensmest 79% en van onbehandelde varkensmest 56%. De lachgasemissie is ook bepaald in dit onderzoek. De lachgasemissie was het hoogst na toediening van onbehandelde varkensdrijfmest. 

.   

De volgende producten worden getest (voor elk product worden 5 verschillende monsters (partijen/bedrijven) in enkelvoud getest):Onbehandelde varkensmest, dikke fractie gescheiden varkensmest, stalmest varkens (storijke mest), onbehandelde rundermest, digestaat rundermest (mono-vergisting), dikke fractie gescheiden rundermest, stalmest runderen(storijke mest), GFT-compost, groencompost, champost, referentie materiaal, controle (geen bemesting).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20