NAPRO-2_ Finding answers for water for food (BO-43-003.01-017)

Project: LNV project

Project Details

Description

De keuze van de projecten is bepaald door enerzijds de gelegenheid om een complex circulair vraagstuk te identificeren dat aansluit bij bestaand beleid voor water en voedselzekerheid en anderzijds er reeds Nederlandse belangstelling voor die regio bestaat:

 

  • Het Afrika/Senegal deelproject is de follow-up van de Senegal workshop in december 2018. Met deze follow up beogen we de ontwikkelde kennis en inzichten over voedselzekerheid naar meerdere Afrikaanse landen te verbreiden, waarbij duurzaamheid en circulariteit een rol moeten spelen. De activiteiten omvatten de verdieping van de lokale contacten (met o.a. de nieuwe Minister van Landbouw), alsmede workshops in andere Afrikaanse landen (Egypte en Ethiopië).
  • Bij het deelproject Colombia ligt de nadruk op het hergebruik van nutriënten uit water ten behoeve van de circulaire landbouw ingebed in een stad-ecosysteem-landbouw domein. Het project werkt voornamelijk samen met lokale maar ook met internationale partners. Het doel van dit deelproject is het ontwikkelen van een raamwerk voor hergebruik van water en nutriënten in de Colombiaanse praktijk, dat later ook gebruikt kan worden in andere landen en omstandigheden.
  • Oezbekistan heeft grote waterproblemen door klimaatveranderingen maar het land is voor de regionale voedselzekerheid van groot belang. Dit deelproject zal twee generieke vraagstukken over Oezbekistan verkennen: 1) het nationaal beleid en de beleidsstructuren in Oezbekistan voor het versterken van de landbouwproductie, 2) Het effect van water efficiency t.b.v. een duurzame en hogere landbouw productie. De Landbouwraad voor Rusland-Oezbekistan adviseert over de noodzakelijke en mogelijke vervolgstappen in deze.
  • De LNV Visie hecht aan het herkennen van ‘de waarde van voedsel’, derhalve wil LNV dat men ook de waarden van water beter herkent. Daarom gaan we in dit deelproject de wereldwijde toepassing van valuing water (ecologisch, economisch, sociaal) in de landbouwketen vaststellen. Daarmee kunnen we een conceptueel raamwerk opstellen om het waarderen van water toe te passen in stakeholder processen.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.