Mycobacteriele infecties tuberculose (WOT-01-002-029, WOT-01-002-002.02)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het project omvat vooral de uitvoering van de primaire wettelijke taken in het kader van nationale en EU-regel­geving m.b.t. tuberculose (tuberculosediagnostiek in het kader van verdenkingen, uitbraken, monitoring- en surveillance, advisering m.b.t. preventie en bestrijding), de taken als nationaal veterinair referentielaboratorium voor mycobacteriële infecties, het onderhouden van de nodige basisexpertise op dit gebied en het up-to-date houden van diagnostische methoden en typeringsmethoden. Daarnaast wordt binnen dit project in een beperktere omvang
aandacht besteed aan andere mycobacteriële aandoeningen dan tuberculose, zoals o.a. M. avium infecties, paratuberculose (M. avium ssp. paratuberculosis) en tuberculose bij vissen en zeezoogdieren (M. marinum, M. fortuitum, M. pinnipedi), vanwege hun bewezen of nog in discussie zijnde zoönotische betekenis.

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.