Monitoring Voortgang Verduurzaming Voedsel (BO-43-002.01-002, BO-20-015-022)

Project: EZproject

Description

In opdracht van het Ministerie van EZ wordt jaarlijks de consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel gemeten: de Monitor Duurzaam Voedsel.  Daarin worden producten die een relevant certificeringslogo dragen als duurzaam aangemerkt. Met de beperkte invulling van duurzaam voedsel in de Monitor wordt niet volledig recht gedaan aan alle duurzaamheidinspanningen in de voedselketen. Het Ministerie van Economische Zaken heeft samen met de Alliantie Verduurzaming Voedsel een start gemaakt met een inventarisatie voor uitbreiding van de huidige Monitor Monitor Duurzaam Voedsel (consumenten bestedingen aan gekeurmerkte producten) waarin ook de informatie over duurzaamheidsaspecten van aanbod vanuit de voedselvoorzieningsketen is opgenomen.

 • Projectdoelstelling

Het doel van het project is om een duurzaamheidsmonitor op te zetten in de periode 2016-2019. Deze monitor brengt in kaart: de trends, ontwikkelingen en knelpunten in de verduurzaming van voedsel in de gehele voedselketen voor de 9 themas- water & bodem, energie, emissies naar de lucht zoals broeikasgassen, transport, reststromen, biodiversiteit, arbeid, eerlijke handel en dierenwelzijn en -gezondheid. Dit voor de volgende product(groep)en: AGF, Dierlijke Eiwitten (incl. vis), Tropische producten, Houdbaar (DKW), Dranken en per sector (landbouw industrie, retail, horeca, catering). In 2016 en 2017 is een start gemaakt met de opzet van de monitor voor productgroepen Dierlijke Eiwitten (incl. vis) en AGF.

 • Werkwijze

In 2018 worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 

 1. Vaststellen het resultaat en de daarbij behorende activiteiten met opdrachtgever
 2. Vaststellen koppeling tussen duurzaamheidsthemas en beleidsdoelen bedrijfsleven en overheid
 3. Vaststelling indicatoren.
 4. Afstemming en keuze van indicatoren
 5. Dataverzameling en invulling van de gekozen indicatoren.
 6. Aanpassingen in de te rapporteren indicatoren.
 7. Onderhoud website
 8. Indien gewenst, toelichting agrimatie.nl
 9. Rapportage/website

 In 2019 zal de monitor voor de resterende indicatoren verder worden ingevuld.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1531/12/19