Monitoring schelpdier-bestanden (WOT-05-001-008, WOT-05-001-018, WOT-05-406-008, WOT-05-406-080)

Project: EZproject

Project Details

Description

De primaire doelstelling is het schatten van de bestandsomvang van schelpdiersoorten die geëxploiteerd worden. De bestandsschatting dient om vast te kunnen stellen of, en hoeveel, er gevist mag worden. Een secundaire doelstelling is het kunnen evalueren van effecten van schelpdiervisserij, en veranderingen in visserij beleid, op de schelpdierpopulaties.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/0831/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.