Monitoring bijvangsten (WOT-05-001-004, WOT-05-001-014, WOT-05-406-004, WOT-05-406-130)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het project monitoring van bijvangsten richt zich op het verzamelen van informatie over ongewenste bijvangsten in de commerciële zeevisserij in de breedste zin van het woord. Het gaat hierbij niet alleen om bijvangsten van ondermaatse vis of vangst die buiten het quota valt, maar ook niet-commerciële vissoorten, vogels, zeezoogdieren en benthische organismen. De overlevingskans van de overboord gezette vis is afhankelijk van verschillende factoren, bijvoorbeeld van soort, gebruikte vistechniek, weesomstandigheden, vislocatie etc. De gegevens die verzameld worden, variëren per bijvangstsoort, vaak aantallen en volumes bijvangst, maar in sommige gevallen ook lengte- en leeftijdssamenstelling van de bijvangsten.

Het verzamelen en beschikbaar maken van discardgegevens vormt een onderdeel van de verplichting voor het verzamelen van gegevens vastgelegd in de Europese Data Collectie Verordening (DCF). In de herziene versie van de DCF (2017/1004) is tevens de verplichting om incidentele bijvangsten en zeldzame vis te registreren opgenomen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/0831/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.