Monitoring bijvangsten (WOT-05-001-004, WOT-05-001-014, WOT-05-406-004, WOT-05-406-130)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het project monitoring van bijvang­sten richt zich op het verzamelen van informatie over ongewenste bijvangsten in de commerciële zeevisserij in de breed­ste zin van het woord. Het gaat hier­bij niet alleen om bijvangsten van ondermaatse vis of vangst die buiten het quota valt, maar ook niet-commerciële vissoorten, vogels, zeezoogdieren en benthische organismen. De overlevingskans van de overboord gezette vis is afhankelijk van verschillende factoren, bijvoorbeeld van soort, gebruikte vistechniek, weesomstandigheden, vislocatie etc. De gegevens die verzameld worden, variëren per bijvangstsoort, vaak aantallen en volumes bijvangst, maar in sommige gevallen ook lengte- en leeftijdssamenstelling van de bijvangsten.

Het verzamelen en beschikbaar maken van discardgegevens vormt een onderdeel van de verplichting voor het verzamelen van gegevens vastgelegd in de Europese Data Collectie Verorde­ning (DCF). In de herziene versie van de DCF (2017/1004) is tevens de verplichting om incidentele bijvangsten en zeldzame vis te registreren opgenomen.

1.1.1      Projectdoelstelling

De algemene doelstelling van het project is het verzamelen van kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de ongewenste bijvangsten (ook wel discards genoemd) van de Nederlandse commerciële visserij. Het project richt zich op de belangrijkste visserijen in Nederland en levert visserij specifieke informatie.

1.1.2      Werkwijze

Het onderzoek vindt plaats op zee, de gegevens worden verzameld aan boord van commerciële visserijschepen in de pelagische visserij, demersale actieve visserij en demersale passieve visserij. De selectie- en bemonsteringscriteria zijn vastgesteld in de DCF. De bemonstering omvat momenteel twee verschillende bemonsteringsmethoden, namelijk waarnemers en zelfbemonstering. Bij de eerste, meer conventionele, methode nemen waarnemers (WMR medewerkers) die meevaren op commerciële visserijschepen zelf monsters. Binnen de zelfbemonstering worden de monsters genomen door geïnstrueerde bemanningsleden. De bemonsteringsmethodiek is vastgelegd in een handboek met protocollen.

1.1.3      Projectresultaat

Het project levert schattingen van de hoeveelheid ongewenste bijvangst in kwalitatieve en kwantitatieve termen aan de relevante internationale werkgroepen (ICES en STECF) en waar nodig aan andere belanghebbenden

StatusFinished
Effective start/end date1/01/0831/12/20