Monitoren biodiversiteit: overzicht, coherentie & combineren van leren en evalueren (BO-43-104-001, BO-43-023.01-032)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project draagt bij aan de missie van de kringlooplandbouw, te weten ombuigen van de negatieve trend in biodiversiteit door het sluiten van kringlopen en het beter benutten van ecologische processen, of te wel functionele (agro-)biodiversiteit. Het doel van dit project is advies te geven aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over een eenduidige en consistente monitoringsystematiek om de verwachte toename in biodiversiteit als gevolg van de transitie naar kringlooplandbouw te monitoren en te evalueren en daarmee bij te kunnen sturen. Tegelijkertijd wordt binnen dit project ook gevolg gegeven aan de visie en het plan van aanpak over de insecten monitoring (Schmidt en Van der Meij (2020) en de kamerbrief als antwoord op de Motie Moorlag (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/21/kamerbrief-onderzoek-en-monitoring-insecten).

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/22