Modellering beleving natuur en landschap (WOT-04-011-037.09)

Project: LNV project

Project Details

Description

Afgelopen jaren is de invloed van een groene omgeving op momentaan geluk gekwantificeerd, met publieksbevraging met de HappyHier app. Nu nieuwe gegevens verzameld en geanalyseerd zij, vraagt het PBL om in beeld te brengen wat de nieuwe stappen zijn. Vragen daarbij zijn; wat zijn op dit moment de belangrijke maatschappelijke opgaven m.b.t. de maatschappelijke waardering en waarden van het landschap en in hoeverre die vragen met de bestaande kennis en het bestaande instrumentarium (modellen, data, etc.) te beantwoorden. Het onderzoek in 2019 richt zich dan ook niet op data analyse, maar op het inventariseren van maatschappelijke vragen en de beschikbare wetenschappelijke kennis en het beschikbare modelinstrumentarium. Hierbij zal gekeken vooral worden naar vragen die voortkomen uit Planbureau producten zoals het signalenrapport Landschap, de Natuurverkenning, de Balans van de Leefomgeving en de Evaluatie Natuurpact.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.