Methoden voor cryoconservering en gebruik van genetisch materiaal (WOT-03-003-047)

Project: EZproject

Project Details

Description

State of the art expertise op het terrein van cryobiologie en reproductietechnologie wordt op peil gehouden of vergaard, in het bijzonder op gebied van:

  • Het succesvol invriezen van eicellen en embryo’s bij het paard.
  • Het verzamelen en adequaat opslaan van somatische cellen.
  • Het invriezen en gebruik van juveniele ovaria. Dit is relevant voor het invriezen van het genetisch potentieel van vrouwelijke dieren.
  • Winning, cryoconservering, en gebruik van sperma van kleine huisdieren, zoals eend, gans, duif, konijn en boerderijhond. Dit is relevant voor het kunnen aanleggen van collecties voor deze diersoorten.

Activiteiten in dit project richten zich op:

  • Ontwikkeling van adequate methoden en protocollen waar deze nog niet voorhanden zijn.
  • Verbetering van reeds bestaande methoden of protocollen met oog op efficiëntiewinst.

Signaleren en toepasbaar maken van nieuwe ontwikkelingen op dit terrein.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1031/12/14

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.