Maturity patterns in flatfish (KB-36-002-011)

Project: LNV project

Project Details

Description

De afgelopen jaren zijn er aanwijzingen dat de ontwikkeling van de geslachtsrijpheid van tong en schol in de Noordzee anders is dan in de jaren daarvoor. Uit de marktbemonstering komt naar voren dat de het moment van paaien lijkt te veranderen voor tong. In de BTS in augustus 2018 werd paairijpe schol gevangen (terwijl deze normaal in de winter paait). Ook was de gevangen schol mager ten opzichte van voorgaande jaren, hoewel de lengte-gewicht relatie niet veranderd was. Deze observaties leiden tot de veronderstelling dat er veranderingen in de ontwikkeling van de gonaden plaats vind in tong en schol.

In dit project zal de rijpheid van beide soorten gedurende één jaar jaarrond microscopisch worden bepaald, naast de standaard macroscopische maturiteit bepaling. Het werkelijke maturiteitsstadium zal, uit de ontwikkeling van de oocyten, microscopisch bepaald kunnen worden.

Verschuivingen in de ontwikkeling van de rijpheid kan leiden tot een verkeerde interpretatie van de data en direct een impact hebben op de perceptie van een visbestand en de daarvoor bestemmende advisering.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.