LWV22151 Reductie van lachgasemissie uit landbouwgronden door bemestingsstrategieën (BO-59-002-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

Lachgas wordt in de bodem voornamelijk onder natte omstandigheden gevormd tijdens de biologische stikstofomzettingen. Er zijn duidelijk perspectieven om lachgasemissie door bijvoorbeeld bemestingsmaatregelen te verminderen. Bepaalde maatregelen die lachgasemissie beperken zijn relatief eenvoudig te implementeren ten opzichte van andere maatregelen om broeikasgasemissies uit de landbouw te beperken (vermindering methaanemissie, reductie CO2- missie uit veen, en koolstofopslag in minerale gronden). Er loopt echter geen onderzoek naar specifieke maatregelen in het kader van het klimaatbeleid om de lachgasemissies te verminderen. In het voorgestelde project wordt op basis van bestaande kennis bemestingsstrategieën ontwikkeld en experimenteel getest om lachgasemissie uit landbouwgronden te verminderen. De resultaten zullen worden gebruikt in de rekenmethodiek van EmissieRegistratie (NEMA), de Kringloopwijzer en de Maatregelentool van Friesland Campina, zodat boeren de maatregelen kunnen implementeren en de behaalde emissiereductie ook daadwerkelijk gekwantificeerd kan worden in bestaande monitoringssystemen. Maatregelen die worden onderzocht zijn onder andere aanpassen van kunstmesttype, bemestingstijdstip en – gift, en gebruik van nitrificatieremmers in afhankelijkheid van de weers- en bodemomstandigheden. Ook is er aandacht voor toepassing van vlinderbloemigen, beweidingstrategieën, bekalking en beregening.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/26