LWV22139 Perspectief voor de landbouw in een toekomstbestendig metropolitaan poldergebied (BO-60-002-011)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het PPS-voorstel ‘Perspectief voor de landbouw in een toekomstbestendig metropolitaan poldergebied’ zal in een gebiedsgericht samenwerkingsproces een ontwikkelperspectief en pilots uitwerken in het licht van klimaatverandering en een stedelijke omgeving voor het gebied en de agrarische sector in het ‘Land van Wijk en Wouden’. Het gebied wordt geconfronteerd met tal van opgaven die samenhangen met klimaatverandering. Het ruimte bieden aan natuurlijke processen biedt naar verwachting dit toekomstperspectief, zoals in de ‘Kennisregio aan Zee 2070’ is uitgewerkt voor het gebied. Welk perspectief is er voor opties zoals kringlooplandbouw, nieuwe teelten, duurzame energie, waterberging, koolstofvastlegging, nieuwe bossen, recreatief medegebruik en wonen? In het project identificeren we nieuwe ontwikkelingsrichtingen die zowel fysiek, sociaal en economisch weerbaar zijn tegen klimaatverandering.

De hoofddoelstelling van dit PPS-voorstel is om toekomst- en praktijkgericht te concretiseren welk perspectief er voor het agrarisch gebied nabij stedelijk gebied is en welke ontwikkelingsmogelijkheden kunnen worden gecreëerd rondom het produceren van maatschappelijk waarde. In samenhang met de hoofddoelstelling wordt ook het initiëren van concrete activiteit in het gebied in de nabije toekomst (5 jaar) nagestreefd, alsmede de doorwerking van de resultaten naar vergelijkbare landbouwgebieden binnen Laag Nederland, in het bijzonder agrarisch gebied in een metropolitane omgeving, en wat geleerd kan worden van dit gebiedsgerichte exploratieproces naar ontwikkelingsperspectief via maatschappelijke waardecreatie door de landbouw.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/25