LWV21213 Slimme verdienmodellen in de akkerbouw (BO-61-001-021)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het huidige verdienvermogen van akkerbouwers staat onder druk. In het huidige verdienmodel is weinig ruimte voor het aanpakken van uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, zoals klimaat en biodiversiteit, waar vanuit de keten, markt en maatschappij steeds vaker om wordt gevraagd. Het doel van dit project is het versterken van het verdienvermogen in de akkerbouw door ontwerp, onderbouwing en toepassing van slimme, toekomstbestendige
verdienmodellen. Slimme verdienmodellen moeten voldoende inkomsten, verdienvermogen en continuïteit opleveren, zodat de lange termijn van bedrijven gewaarborgd wordt. Verder houdt de ‘slimheid’ ook in dat binnen dit
project digitale oplossingen en mogelijkheden worden verkend en eventueel benut bij het ontwerp en uitvoering van de verdienmodellen. De focus ligt daarbij op extra waardencreatie en verzilvering van deze waarden door een of meer ecosysteemdiensten, zoals biodiversiteit, koolstofvastlegging/ klimaatregulatie, duurzaam bodembeheer en/of de teelt van eiwitgewassen, op akkerbouwbedrijven in combinatie met extra (financiële) waardecreatie in de vorm van hogere productprijzen voor de akkerbouwer.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/25