LWV21072 Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit (BO-59-004-015)

Project: LNV project

Project Details

Description

De Nederlandse melkveehouderij wil bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Hiertoe wil de sector onder andere koolstof vastleggen in bodem en biomassa. Daarnaast wil de melkveehouderij ook bijdragen aan verbeterde biodiversiteit. Gegeven dat de melkveehouderij bijna de helft van de Nederlandse landbouwgrond in gebruik heeft, biedt agroforestry mogelijkheden om aan deze doelstellingen bij te dragen. Er is echter nog weinig kennis over de potentiële bijdrage van agroforestry aan de klimaatbijdrage van melkveehouderijen, en over de effecten van agroforestry op de praktijk van moderne melkveehouderijbedrijven. Het doel van dit project is om positief bij te dragen aan klimaat en biodiversiteit in de melkveehouderij middels agroforestry. Hiertoe ontwikkelen we in dit project ‘op agroforestry gebaseerde verdienmodellen’ voor melkveehouders, waarmee naast behoud van inkomen, koolstof wordt vastgelegd en biodiversiteit op het bedrijf wordt vergroot. In een interactief proces met deelnemende melkveehouders ontwerpen we vernieuwende, uitdagende agroforestry-systemen voor hun bedrijf. We zoeken antwoorden op vragen die spelen bij het combineren van agroforestry met melkveehouderij, zoals: hoe is agroforestry te combineren met weidegang? Hoe zijn houtige gewassen inpasbaar als voedermiddel, en welke voordelen levert dat op, bijvoorbeeld voor diergezondheid? Welke elementen vormen een optimaal verdienmodel (bijvoorbeeld lagere kosten als gevolg van verminderde hittestress bij dieren, en hogere opbrengsten uit koolstofcertificaten, en verkoop van noten/fruit, biomassa voor de bouwsector of bio-gebaseerde chemie)?
We gaan op 10 ha grond van Dairy Campus experimenteren met diverse agroforestry-systemen en monitoring voor antwoorden op praktische vragen. Dit experimenteergebied wordt zorgvuldig uitgekozen met behulp van een ecologisch adviesbureau, om negatieve effecten op de weidevogelpopulatie in de omgeving te voorkomen. Tevens gaan we tien vooruitstrevende melkveehouders ondersteunen bij het ontwerpen van agroforestry binnen hun bedrijfsvoering. De praktijkervaringen van de participerende melkveehouders worden tijdens kennissessies gedeeld met een kennisnetwerk van (in eerste instantie) 25 melkveehouders die geïnteresseerd zijn in agroforestry.

StatusActive
Effective start/end date1/04/2231/12/25