LWV21061 Ontwikkeling van reproductietechnologieen voor de productie van vitale Europese palinglarven (LARVitAAL) (BO-68-001-047)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het sluiten van de productiecyclus van de paling kan zowel een duurzame aquacultuur realiseren als bijdragen aan een duurzaam natuurlijk bestand. In het Eel Reproduction Innovation Centre EELRIC produceren we inmiddels twee keer per week tot wel 100,000 palinglarven maar de vitaliteit van die larven is nog vaak ondermaats. Dit project heeft het specifieke doel om nieuwe reproductietechnologieen te ontwikkelen voor de productie van vitale larven. De kennis en technieken zijn generiek en kunnen ook worden toegepast voor reproductie van andere, lastig-te-reproduceren, maar commercieel belangrijke soorten zoals steur en tonijn. Migrante soorten die net als de paling van belang zijn voor consumptie, maar waarbij het scheppen van kweekmogelijkheden ook van belang is voor instandhouding van de natuurlijke populaties.
De innovatieve sleuteltechnologieen zijn gericht op verbetering van de eikwaliteit door verfijning in conditionering van de ouderdieren; optimalisatie en synchronisatie van oocyt maturatie en ovulatie door verfijning in de hormoonstrategieen, en fenotypering van de eikwaliteit, toepassing van in vitro hatching assays en exploratie van machine learning technieken voor high throughput fenotypering. Maar ook direct op verbetering van de larvenvitaliteit door aanpassingen in hatchery en nursery condities; fenotypering van de larva le kwaliteit en bestudering van de fysiologische mechanismen achter larva le ontwikkeling en overleving, en tenslotte formulering van optima le dieten, ontwerpen van voedingssystemen en ultieme bewijsvoering door het doen van larva le voedingsproeven.
Ontwikkeling van nieuwe reproductietechnologieen die kunnen leiden tot vitale palinglarven die will en eten en zijn op te kweken tot pootgoed (glasaal) levert direct voordeel aan de betrokken bedrijven doordat zij dan kunnen bijdragen aan het creeren van een circulaire en duurzame aal aquacultuur. Uiteindelijk zijn de betrokken bedrijven hiermee niet meer afhankelijk van de natuurlijke populatie van glasaal die vanwege de schaarste hoge prijzen kent. Dit neemt een belangrijke maatschappelijke zorg weg en creeert daarmee een "licence to produce" voor de bedrijven en de handel. Bovendien zou de geproduceerde glasaal kunnen worden benut om de wilde populatie aan te vullen. Dit project draagt dus in sterke mate bij aan de economische kracht en de maatschappelijke uitdagingen van de sector. Het publiek is gebaat bij behoud. van de paling als gewilde consumptievis, de rijke cultuur en tradities die dat met zich meebrengt en de banen die gegenereerd zullen worden. Het levert het consortium van partners de wereldwijde primeur tot het reproduceren van Europese aal.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/25

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.