LWV20.245 Betere stal, betere mest, betere oogst (BO-55-001-013)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het project draagt bij aan de optimalisatie van (nieuwe) stalsystemen (melkvee-, varkens en kalverhouderij), de tussenbewerking en resulteert in optimale (praktische) meststoffen voor toepassing in het veld (akkerbouw, vollegrondsgroenten en ruwvoerproductie (mais en gras). Voor de integrale optimalisatie is het enerzijds de vraag hoe de nieuwe meststromen (eventueel bewerkt) passen in het veld (zowel voor de plant als toepassingswijze) anderzijds zijn alle kengetallen per schakel van de cyclus nodig om de optimalisatie uit te voeren. (o.a. stikstof, broeikasgassen, energie, kosten). Uiteindelijk is het de vraag wat de praktische consequenties zijn voor de praktijk.

De projectaanpak brengt de knelpunten en kansen in beeld en draagt daar waar mogelijk aanvullende bewerkingen/maatregelen/aanpassingen van stalsystemen aan rekening houdend met de mestverwerkingsplicht en kijkend naar kansen als groen gasproductie, kunstmestvervangers en kostenbesparing in logistiek. Landbouwkundige, milieutechnische en economische analyses van verschillende scenario’s op duurzaamheid leveren inzicht in de afhankelijkheden op basis waarvan investeringsrichtingen kunnen worden gekozen voor zowel stalconcepten, tussenbewerking als de plantaardige productie. Hiermee ontstaat de optimale verwaarding van de meststromen uit de nieuwe stalsystemen om aan te sluiten bij de kringlooplandbouw. Ook de mogelijke businessmodellen en de randvoorwaarden hiervan worden vanuit verschillende scenario’s geanalyseerd.

Het project zal uitgevoerd worden in interactie met partners die actief zijn in de praktijk, aanpalende PPS-en en initiatieven in de regio.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/01/25