LWV20203 Feed4Foodure III; Sustainable animal in circular agri-food systems (BO-55-001-015)

Project: LNV project

Project Details

Description

Feed4Foodure is een onderzoeks- en innovatieprogramma gericht op duurzame diervoeding, circulaire agrovoedingssystemen, robuuste veehouderij en efficiënt gebruik van hulpbronnen. Duurzame diervoeding in circulaire agrofoodsystemen staat centraal voor 2021-2024.
Duurzame diervoeding is een brongericht onderzoeks- en innovatietraject om "lekkage" van nutriënten uit het landbouw- en voedselsysteem naar het milieu te verminderen. "Lage uitscheiding en circulaire diëten" zullen resulteren in een verminderde uitscheiding van stikstof, fosfor en andere elementen in uitwerpselen en urine en zullen het verlies aan nutriënten verminderen tijdens de volledige nutriëntencyclus voer-dier-schuur-mest-bodem-gewassen. Een extra uitdaging is het ontwikkelen van dergelijke emissiearme voerinnovaties zonder nadelige effecten op bijvoorbeeld dierenwelzijn of klimaat. De Feed4Foodure-partners zijn zeer gemotiveerd om dergelijke geïntegreerde benaderingen te ontwikkelen: "Feeds of the future" voor circulaire agrofoodconcepten van de toekomst. Deze duurzaamheidstransitie omvat een verschuiving in het type voedermiddel. Circulaire agrofoodsystemen zullen meer voeders gebruiken die lokaal of regionaal op de boerderij zijn geproduceerd, zoals (biodiverse) gras- en voedergewassen, in combinatie met bijproducten, residuen en andere menselijke niet-eetbare biomassa als voedermiddel. Primaire grondstoffen, die direct kunnen worden gebruikt voor menselijke voedingsproducten, zullen aanzienlijk afnemen in toekomstige circulaire voerconcepten. Dit vraagt ​​om nieuwe geïntegreerde concepten voor cascadering en valorisatie van bijproducten en residuen. Diervoedertoepassingen moeten over soorten heen worden geoptimaliseerd en gecombineerd met food- en non-foodtoepassingen om de beschikbare biomassa op de meest duurzame manier en met de hoogste toegevoegde waarde volledig te kunnen benutten.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.