LWV20175 Fokdoelen en runderrassen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw (BO-58-001-008)

Project: EZproject

Project Details

Description

Een natuurinclusieve rundveehouderij heeft als doel om de biodiversiteit op bedrijfsniveau en in de directe
omgeving en het landschap te bevorderen en in stand te houden. De veestapel (en de gewassen) maken een
belangrijk onderdeel uit van de biodiversiteit (de genetische diversiteit) op het bedrijf. De eigenschappen van de
koeien (het fokdoel) en het ras moeten goed passen bij het natuurinclusieve bedrijfssysteem.
Centrale vraag is welke dierkenmerken (fokdoel) en welke rassen een meerwaarde hebben in natuurinclusieve
bedrijfssystemen, waarbij behoud van biodiversiteit een hoofddoel is. Relaties tussen biodiversiteitsindicatoren,
bedrijfskenmerken, dierprestaties en verdienmodellen voor de veehouder worden op bedrijfsniveau in kaart
gebracht. Verzamelde gegevens worden vergeleken met andere bedrijven en met beschikbare data en literatuur
(benchmarking).
In het project wordt onderzocht of de beoogde transitie naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw ook kan
bijdragen aan het behoud en optimaal gebruik van de van oorsprong Nederlandse dubbeldoel-rundveerassen.
Verondersteld wordt dat deze robuuste rassen goed tot hun recht komen in extensievere systemen.
Kennis en ervaringen worden uitgewisseld tussen bedrijven in netwerken en studiegroepen. De resultaten van het
project dienen als inspiratiebron voor de gehele rundveehouderijsector, en met de opgedane kennis worden tools
ontwikkeld voor ondernemers, die zich willen richten op de verdere ontwikkeling van hun natuurinclusieve
bedrijfssysteem.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21