LWV20143 Oorzaken en oplossingen vangletsel & ketenletsel (BO-63-001-045)

Project: LNV project

Project Details

Description

De vleeskuikensector wil onderzoek uitvoeren naar oorzaken van en oplossingen voor vang- en ketenletsel
Eerder onderzoek naar vang- en laadletsel bij pluimvee (WLR rapport 1107, 2019) heeft inzicht gegeven in de
mate van letsel na vangen en laden maar heeft geen tools opgeleverd naar de achterliggende oorzaken en
oplossingen om letsel te verminderen. Bovendien zijn de in het voorgaand onderzoek gehanteerde criteria niet
vergelijkbaar met de huidige monitoring methodiek van de NVWA en kan het onderzoek niet gebruikt worden
voor onderbouwing van de huidige monitoring en handhaving door de NVWA.
Bijlage 1
2
Doel van dit onderzoek is om tools voor het verminderen van vang- en laadletsel te ontwikkelen. Hiervoor is
het nodig om inzicht te krijgen in de bijdrage van verschillende factoren zoals, de gezondheidsstatus van een
koppel, diertype (snel- versus trager groeiende vleeskuikens), vangploeg, vangtijdstip en vangmethode.
Doordat het vaststellen van vangletsel praktisch en vanuit dierwelzijnsperspectief pas plaats vindt op de
slachterij na het slachten is duidelijkheid en overeenstemming nodig over de manier van scoren, de locatie van
scoren in het slachtproces en de interpretatie van de oorzaak van bloedingen en/of breuken en vleugel
dislocaties. Hiervoor is het nodig om inzicht te krijgen in het dateren van bloedingen en letsel zoals breuken.
Resultaten van lopend onderzoek door de GD in opdracht van Avined naar datering van bloedingen zal als input
mee worden genomen in dit onderzoek. Onduidelijkheden hierbij zijn (1) of de methode van scoren voldoende
inzicht geeft in het ontstaan van het letsel, (2) of de huidige scoringsmethode objectief genoeg is voor het
bepalen welk deel van het letsel ook daadwerkelijk vangletsel is, (3) of camera’s kunnen helpen bij de
beoordeling van bloedingen en breuken of dislocaties en (4) is de huidige locatie (PM keuring is de slachtlijn)
wel de juiste of dient dit direct na aankomst op de slachterij of na uitladen plaats te vinden, dit om te
voorkomen dat de beoordeelde schade door het slachtproces (o.a. plukken) aan het karkas onterecht als
vangletsel wordt beoordeeld.benoemen. Goed onderscheid
tussen de oorzaak van letsel aan levende dieren en schade door het slachtproces is essentieel in het streven
naar een verbetering van het dierenwelzijn en relevant voor maatregelen in het kader van de welzijnsinspectie

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/24