LWV20021 - EffluentFit4Food (BO-60-004-003)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het doel van dit project is om in tijden van droogte de beschikbaarheid van kwalitatief goed irrigatiewater voor land- en tuinbouw te vergroten en de schadelijke effecten van teveel grondwateronttrekking voor teeltgewassen en de natuur te voorkomen. Naast grondwater kan effluent van rioolwaterzuiveringen goed geschikt gemaakt worden als bron voor irrigatie. Vooral in erg droge periodes is dit nodig om de beperkte beschikbaarheid van grondwater aan te kunnen vullen en hiermee teeltschade door droogte te verminderen, terwijl de voedselveiligheid gegarandeerd blijft.

 

Voedselveiligheid

Om dit te realiseren is de uiteindelijke kwaliteit van het irrigatiewater verkregen uit effluent belangrijk, met name t.a.v. de voedselveiligheid. In dit project wordt nagegaan in hoeverre verontreinigingen vanuit het effluent in en op het gewas (groente- en fruit) terecht komen, wat de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s zijn en welke maatregelen (waterbehandeling, monitoring) nodig zijn om deze risico’s te minimaliseren.

 

Sinds 25 mei 2020 is Europese regelgeving van kracht die de minimale kwaliteitseisen van hergebruikt water voor landbouwdoeleinden beschrijft. Bij het vermoeden dat dit water echter ook nog andere componenten kan bevatten die van invloed kunnen zijn op de volksgezondheid is een aanvullende risico inventarisatie vereist.

 

Met dit project wil Wageningen Food & Biobased Research een bijdrage leveren aan meer hergebruik van water en het bestrijden van effecten van droogte en concreet handvaten ontwikkelen voor deze risico inventarisatie. Het consortium bestaat uit kennisinstellingen, waterschappen, agrarische belangenorganisaties en technologieleveranciers.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/211/06/24