LWV19292 - Klimaatbuffers (BO-60-001-003)

Project: EZproject

Project Details

Description

Natuurlijke klimaatbuffers zijn gebieden waar klimaatopgaven gerealiseerd worden door ruimte te geven aan natuurlijke processen die o.a. bijdragen aan het meegroeien met de zeespiegelstijging, het vasthouden en opvangen van water, het voorkomen van watertekorten en het verminderen van broeikasgasemissies, in combinatie met andere ruimtelijke opgaven. Er zijn binnen dat programma meer dan zeventig natuurlijke klimaatbufferprojecten gerealiseerd of in uitvoering met financiële steun van het Rijk, in samenwerking met andere overheden en/of eigen middelen van de natuurterreinbeheerders. Op projectniveau is onder andere in een recente evaluatie door de WUR (in afronding) aangetoond dat dit type initiatieven leidt tot verbetering van waterveiligheid, watervoorziening, klimaatmitigatie en leefbaarheid. Nu is het juiste moment om de aanbevelingen toe te passen en innovatie te versterken door toegepaste verdienmodellen te ontwikkelen. Door de private sectoren te integreren in de realisatie van klimaatbuffers kan het klimaatbufferconcept nog breder toegepast en opgeschaald worden; van pilot naar mainstream. Ook uitdagingen zoals stikstofreductie, voedselproductie en kansen voor multifunctioneel ruimtegebruik kunnen dan worden opgenomen in de aanpak.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21