LWV19256 Toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector: Duurzame Zuivelketen 2030 (BO-63-001-035)

Project: LNV project

Project Details

Description

De Duurzame Zuivelketen is het pre-competitieve programma van zuivelondernemingen en landbouworganisaties voor
het verder verduurzamen van de melkveehouderij. In overleg met stakeholders en in nauwe afstemming met het
ministerie van LNV zijn in 2019 nieuwe duurzaamheidsdoelen vastgesteld voor 2030. De Duurzame Zuivelketen heeft
concrete doelen gesteld op de thema’s klimaatverantwoorde zuivelsector, continu verbeteren diergezondheid en
dierenwelzijn, behoud van weidegang, biodiversiteit, grondgebondenheid, verdienmodellen en veiligheid op het erf
(Bijlage 2). Deze nieuwe doelen zijn voor de melkveehouderij de invulling van de kringloopvisie van de minister van LNV
en zijn het vertrekpunt voor dit voorstel. De doelen die de Duurzame Zuivelketen voor 2020 stelde zijn voor een groot
deel gerealiseerd (o.a. met behulp van PPS Duurzame Zuivelketen 2.0 TKI-AF-15221)1. De uitdaging voor 2030 zit zowel
in de nieuwe ambities als in de integrale realisatie daarvan, door ze integraal te benaderen zoals ze samen komen op het
melkveebedrijf. Om naar een integraal duurzame zuivelsector te werken is dan ook een vernieuwende aanpak nodig.
Hiertoe wordt gewerkt aan vier onderzoeksdoelen:
- Pakketten van ontwikkelrichtingen voor melkveebedrijven, passend bij een aantal specifieke bedrijfstypen,
waarin de DZK doelen op sectorniveau integraal worden gehaald, inclusief inzicht in gevolgen voor het
verdienmodel, mate van inpasbaarheid en eventuele trade offs.
1 Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen : prestaties 2017 in perspectief
Tegen de uitspraak van de Topsectoren A&F en T&U over de beoordeling van de PPS-aanvraag is geen beroep mogelijk; met het
indienen van deze aanvraag accepteert u dit.
Pag. 2 van 47
- Nieuwe verdienmodellen die veehouders voldoende stimuleren om stappen te zetten naar het integraal realiseren
van duurzaamheidsdoelen. Hierbij wordt vooral gekeken naar mogelijkheden die samenwerking biedt.
- Een advies-, begeleidings- en interventieaanpak die primair motiverend is voor veehouders en hanteerbaar door
erfbetreders om ontwikkelrichtingen inzichtelijk en op bedrijfsniveau concreet toepasbaar te maken en die
uiteindelijk resulteert in daadwerkelijke implementatie.
- Monitoring, evaluatie en inzicht in impact actuele beleidsontwikkelingen ten behoeve van zowel interne
processen (identificeren van nieuwe vragen en knelpunten, bijsturen, etc.) en sturing als externe
verantwoording.
Het uiteindelijke doel van dit onderzoeksprogramma is:
- voor de sector: verdere verduurzaming van de zuivelsector waarmee de Nederlandse melkveehouder een
duurzaam toekomstperspectief geboden wordt;
- voor de maatschappij: een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Nederland door o.a. het verder sluiten
van kringlopen door het reduceren van emissies van melkveebedrijven en te werken aan grondgebondenheid,
natuur, landschap en een schone leefomgeving en een goede zorg voor dieren;
- voor de wetenschap: wetenschappelijke kennis te ontwikkelen en te verdiepen, op het gebied van zowel
inhoudelijke aspecten (de duurzaamheidsthema’s, inzet en impact van maatregelen) als meer procesmatige,
sociale aspecten (rondom veranderprocessen en ondernemersgedrag).

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/24