LWV19253 Microalgen ter verbetering gezondheid jonge dieren (BO-63-001-034)

Project: EZproject

Project Details

Description

Verwacht wordt dat het gericht toepassen van microalgen in diervoeding bijdraagt aan de productie van gewaardeerd,
gezond en veilig voedsel. Resultaten van in vitro onderzoek van WUR (Hulst et al., 2019) tonen aan dat microalgen de
potentie hebben om de immuniteit van landbouwhuisdieren te verbeteren. Deze bevindingen zijn onlangs bevestigd in
een in vivo onderzoek, waarin aangetoond is dat het verstrekken van microalgen (Chlorella vulgaris) via het voer leidde
tot lagere cytokinenwaarden in het bloed. Deze lagere waarden wijzen op minder allergische verschijnselen en
ontstekingsreacties bij vleeskuikens. De lagere cytokinenwaarden gingen bovendien gepaard met een betere benutting
van nutriënten vanuit het voer, leidend tot een hogere groei en betere voederconversie. Opmerkelijk was dat deze
verbeteringen optraden bij vleeskuikens die al onder optimale omstandigheden werden gehouden.
In deze PPS willen we graag doorborduren op de positieve resultaten die tot nu toe met microalgen behaald zijn. We
willen graag meer inzicht verwerven in het achterliggende werkingsmechanisme van de algen op de fysiologie van dieren
en hoe ze optimaal ingezet kunnen worden in de diervoeding. Daarvoor richten we ons in deze PPS op de volgende
onderzoeksdoelen:
1. Het ontrafelen van het werkingsmechanisme waardoor microalgen de fysiologie en immuniteit van vleeskuikens en
gespeende biggen positief beïnvloeden, leidend tot een verbetering van de gezondheid en preventie van sterfte.
2. Het vaststellen van het effect van gezondheidsstatus van vleeskuikens en gespeende biggen op de effectiviteit van
microalgen ten aanzien van verbetering gezondheid en preventie van sterfte.
3. Het vaststellen van de gewenste dosering algen in afhankelijkheid van gezondheidsstatus voor het bereiken van
optimale gezondheidseffecten bij vleeskuikens en gespeende biggen.
4. Het valideren van de uit onderzoeksdoelen 1-3 verworven kennis onder praktijkomstandigheden.
Het uiteindelijke doel van deze PPS is om door toepassing van innovatieve technieken, zoals het bepalen van cytokines in
bloed, het inzicht in de werking van microalgen te vergroten, zodat microalgen effectief ingezet kunnen worden om de
gezondheid van met name jonge landbouwhuisdieren te verbeteren en sterfte te voorkomen en daarmee bij te dragen
aan de productie van duurzaam en veilig voedsel.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/24