LWV19251 - Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw: in theorie en praktijk (BO-58-001-003)

Project: LNV project

Project Details

Description

 

Het doel is om in deze publiek-private samenwerking (PPS) de kritische prestatie indicatoren (KPI’s) van de Biodiversiteits-Monitor Akkerbouw (BMA) te ontwikkelen en te testen. De BMA maakt het mogelijk dat bijvoorbeeld verwerkers van akkerbouwproducten, banken, overheden en/of andere partijen een (financiële) beloning geven aan akkerbouwers met een goede biodiversiteitsscore als maat voor verduurzaming van het bedrijf in haar omgeving. Stapeling van beloningen dient daarbij mogelijk te zijn om het voor de akkerbouwer aantrekkelijk te maken om in te zetten op meer biodiversiteit. Daarnaast geeft de monitor de akkerbouwer handelingsperspectief hoe bij te dragen aan biodiversiteitsherstel.

 

De Brancheorganisatie Akkerbouw, Rabobank, het Wereld Natuur Fonds en de provincie Groningen hebben, in afstemming met diverse akkerbouwpartijen, het initiatief genomen om de ontwikkeling van de Biodiversiteits-Monitor op zich te nemen. Dit is onderdeel van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en een essentieel middel voor het realiseren van de ambities van het Deltaplan. De PPS is noodzakelijk om met experts van Wageningen Research en het Louis Bolk Instituut te kunnen samenwerken voor de benodigde wetenschappelijke onderbouwing van KPI’s, te maken keuzes en benodigd onderzoek onder andere naar de interactie tussen de verschillende KPI’s en hun gezamenlijke invloed op biodiversiteit.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/22