LWV19222.04 - Natuurlijk basissysteem klimaat adaptieve stedelijke ontwikkeling (BO-60-003-004)

Project: EZproject

Project Details

Description

WUR doet op dit moment onderzoek naar het natuurlijk basissysteem van steden. Dit is een typologie/classificatie van Nederland in tien gebieden op basis van gelijke kenmerken van het natuurlijk systeem (ondergrond, bodem en groen). Voor de verschillende regio’s in Nederland worden de kenmerken van het natuurlijk basissysteem bepaald. De kennis wordt operationeel gemaakt voor stedelijke klimaatadaptatie en de omliggende regio.

In 4 deelprojecten worden verschillende aspecten van klimaatadaptatie onderzocht. Met partners Heijmans en COBRA voeren we projecten uit in het stedelijke gebied, met partners Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland zitten we in het landelijke gebied rondom de steden.

Dit project verbindt kennis over het natuurlijk basissysteem met de mogelijkheid om daar geoptimaliseerd voor het betreffende systeem, de mogelijkheden en effecten te bepalen van klimaat adaptief bouwen. Verder wordt gekeken naar de bijdrage van groen in de stad aan verminderen van hittestress, CO2 reductie en leefbaarheid. Daarnaast wordt onderzocht hoe de bijdrage van groen zo optimaal mogelijk kan worden gerealiseerd door inzicht te krijgen hoe de groeiplaats van bomen zo optimaal mogelijk ingericht kan worden mbt de watervoorziening. Die watervoorziening is in steden vaak slecht door verdroging of door verdichting.

In het landelijkgebied wordt onderzocht hoe het veranderend klimaat gevolgen heeft voor de waterhuishouding en hoe wateroverlast in de stad nauw samenhangt met waterberging of waterinfiltratie buiten de stad. Hoe kunnen ontwerpbeslissingen zoals voorgesteld in de NL2120 studie hier mogelijk oplossingsrichtingen aanreiken.

In samenwerking met belangrijke stakeholders wordt de aanpak operationeel gemaakt, op maat voor verschillende stakeholders: provincie, gemeente, projectontwikkelaar, groenadviseur, natuur beherende organisatie, bewoner. Zij zijn daardoor in staat vanuit hun belang of focus beter bij te dragen aan een urgente opdracht voor elke stad: klimaat adaptatie.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/24