LWV19222-02 - Instrumenten borging baten groen in planontwikkeling (BO-60-002-005)

Project: EZproject

Project Details

Description

Om de gestelde ambities daadwerkelijk te realiseren kunnen verschillende routes worden bewandeld (publiekrechtelijk, privaatrechtelijk en de wisselwerking hiertussen). Doel van dit deelproject is om in beeld te brengen:

  • Welke instrumenten er zijn om ervoor te zorgen of te borgen dat planvorming en uitvoering zo plaatsvindt dat gewenste effecten optimaal worden bereikt;
  • Na te gaan hoe (onder welke condities) deze instrumenten optimaal kunnen worden ingezet;
  • Aan te geven hoe deze instrumenten verder verbeterd kunnen worden om nog meer effect te realiseren.

Bij instrumenten kan naast juridisch (regelgeving of experimenteerruimte) en economisch instrumentarium (subsidies en heffingen) ook worden gedacht aan sociaal instrumentarium, zoals de inzet van buurtcentra, NME centra of dorpsraden of aan ontwerpateliers waarin meerdere partijen werken aan het verduurzamen van gebouwen en de omgeving.   

Dit onderzoek verkent hoe de aansluiting / doorvertaling van 'ambities' naar prestatie-eisen' naar kenmerken van groene oplossingsconcepten het best gemaakt kan worden. De vernieuwing in dit onderzoek is dat de nadruk ligt op best practices en niet op de knelpunten, waarmee meer zicht ontstaat op: 1) de daadwerkelijk ingezette combinaties van instrumenten, 2) het belang en gewicht van die instrumenten in de praktijk en 3) de praktijkcondities (bijvoorbeeld bedrijfscultuur) waaronder de instrumenten en casussen succesvol waren. Deze nieuwe werkwijze levert aanvullende kennis ten opzichte van eerder verrichte knelpuntanalyses.

Beoogde impact

Voor de analyse wordt onder meer gebruik gemaakt van inzichten van experts betrokken bij de ontwikkeling van systemen, beleidsmakers en vooroplopende opdrachtnemers door interviews en interactieve workshops. Via bijeenkomsten, een website, verslagen en rapportage van best practices wordt verwacht dat betrokkenen geënthousiasmeerd raken om meer duurzame gebouwen en duurzame gebiedsontwikkeling te realiseren.

 

 

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21